دستور Switch

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

دستور switch برای انجام عملیات‌های گوناگون با توجه به شرایط مختلف استفاده می‌شود. [۱]

دستور switch در PHP

از دستور switch برای انتخاب یک بلاک کد از بین چندین بلاکی برای اجرای آن استفاده کنید.

شیوه نوشتار

switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

شیوه کار کردن این دستور به این صورت است: ما یک تک عبارت به نام n (که اغلب یک متغیر است) داریم که یک بار محاسبه می‌شود. سپس نتیجه عبارت با مقادیر هر یک از caseهای موجود در ساختار این دستور مقایسه می‌شوند. اگر نتیجه ای یافت شد، بلاکی که مربوط به آن case است اجرا می‌شود. از دستور break برای جلوگیری از اجرای خودکار case بعدی استفاده کنید. عبارت default برای زمانی است که هیچ نتیجه ای یافت نمی‌شود.

مثال

<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
  case "red":
    echo "Your favorite color is red!";
    break;
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی