دستورات if...else…elseif

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

دستورات شرطی برای انجام عملیات‌های گوناگون در شرایط متفاوت استفاده می‌شود. [۱]

دستورات شرطی در PHP

بسیاری از مواقع زمانی که شما کد می‌نویسید، شما می‌خواهید عملیات‌های گوناگونی در شرایط متفاوت اجرا کنید. شما می‌توانید از دستورات شرطی برای انجام این‌کار استفاده کنید.

در PHP ما دستورات شرطی زیر را داریم:

 • دستور if- مقداری کد را در صورتی که شرط برقرار باشد اجرا می‌کند
 • دستور if...else - مقداری کد را در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا می‌کند، همچنین در صورتی که شرط برقرار نباشد نیز مقداری کد را اجرا می‌کند
 • دستور if...elseif...else- کدهای متفاوتی برای بیش از دو شرط اجرا می‌کند
 • دستور switch - یک بلاک کد را از میان چندین بلاک کد برای اجرا انتخاب می‌کند

دستور if در PHP

دستور if مقداری کد را در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا می‌کند.

شیوه نوشتار

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
}

مثال

عبارت "Have a good day!" را در صورتی که زمان جاری (ساعت) از ساعت ۲۰ کمتر باشد نمایش می‌دهد:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


دستور if…else در PHP

دستور if...else مقداری کد را در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا می‌کند و در صورتی که همان شرط برقرار نباشد نیز مقداری کد را اجرا می‌کند.

شیوه نوشتار

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
} else {
  code to be executed if condition is false;
}

مثال

عبارت "Hava a good day!" را در صورتی که زمان جاری کمتر از ۲۰ باشد را در خروجی چاپ می‌کند در غیراینصورت نیزی عبارت "Have a good night!" را در خروجی چاپ می‌کند:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


دستور if…elseif…else در PHP

دستور if...elseif...else کدهای مختلفی را برای بیش از دو شرط اجرا می‌کند.

شیوه نوشتار

if (condition) {
  code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
  code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
  code to be executed if all conditions are false;
}

مثال

عبارت "Have a good morning!" را در صورتی که زمان جاری کمتر از ۱۰ باشد، و عبارت "Have a good day!" را در صورتی که زمان جاری کمتر از ۲۰ باشد در خروجی چاپ می‌کند. در غیراینصورت عبارت "Have a good night!" را در خروجی چاپ می‌کند:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
  echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


دستور switch در PHP

دستور switch در فصل آینده توضیح داده خواهد شد.

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی