حلقهٔ For

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

حلقه for - اجرای یک بلاک از کد را به تعداد مشخصی تکرار می‌کند. [۱]

حلقه for در PHP

حلقه for زمانی استفاده می‌شود که شما می‌دانید که کد شما می‌بایست به چه تعداد اجرا شود.

شیوه نوشتار

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed for each iteration;
}

پارامترها:

 • Init counter: شمارنده حلقه را مقداردهی اولیه می‌کند
 • test counter: در هر بار اجرا بررسی می‌شود. اگر نتیجه بررسی برابر با TRUE بود، اجرای حلقه ادامه می‌یابد. اگر نتیجه بررسی FALSE بود، اجرای حلقه به پایان می‌رسد
 • Increment counter: مقدار متغیر شمارنده را افزایش می‌دهد

مثال

مثال زیر اعداد ۰ تا ۱۰ را نمایش می‌دهد:

مثال

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "The number is: $x <br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

 • $x = 0; - متغیر شمارنده حلقه ($x) را مقداردهی اولیه می‌کند، و مقدار شروع متغیر را ۰ قرار می‌دهد
 • $x <= 10; - اجرای حلقه را تا زمانی که متغیر $x کوچکتر یا مساوی ۱۰ است ادامه می‌دهد
 • $x++ - شمارنده حلقه را پس از هر بار اجرا یک واحد افزایش می‌دهد

مثال زیر تا عدد ۱۰۰ را ده تایی ده تایی می‌شمارد:

مثال

<?php
for ($x = 0; $x <= 100; $x+=10) {
  echo "The number is: $x <br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

 • $x = 0; - متغیر شمارنده حلقه ($x) را مقداردهی اولیه می‌کند، و مقدار شروع متغیر را ۰ قرار می‌دهد
 • $x <= 100; - اجرای حلقه را تا زمانی که متغیر $x کوچکتر یا مساوی ۱۰۰ است ادامه می‌دهد
 • $x+=10 - شمارنده حلقه را پس از هر بار اجرا ۱۰ واحد اضافه می‌کند

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی