API ارزشیابی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


ارزشیابی محدودیتی متدهای DOM [۱][ویرایش | ویرایش]

ویژگی توضیحات
checkValidity() در صورتی یک ورودی داده، داده معتبر داشته باشد مقدار true را برمی‌گرداند.
setCustomValidity() ویژگی پیغام ارزشیابی یا validationMessage یک کنترل را تنظیم می‌کند.

در صورتی که یک فیلد ورودی شامل داده‌های نامعتبر شود، یک پیغام نمایش بده:

متد checkValidity()[ویرایش | ویرایش]

<input id="id1" type="number" min="100" max="300" required>
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var inpObj = document.getElementById("id1");
 if (!inpObj.checkValidity()) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = inpObj.validationMessage;
 }
}
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


ارزشیابی محدودیتی برای ویژگی‌های DOM[ویرایش | ویرایش]

ویژگی توضیحات
Validity شامل مقادیرمنطقی یا بولین مربوط به معتبر بودن یک عنصر ورودی است.
validationMessage شامل پیغامی است که زمانی که ویژگی Validity برابر با false باشد، مرورگر آن را نمایش می‌دهد.
willValidate مشخص می‌کند که آیا یک فیلد ورودی ارزشیابی خواهد شد یا خیر.

ویژگی های اعتبار سنجی[ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های اعتبار سنجی یک کنترل شامل تعداداز ویژگی‌هایی می‌شود که به اعتبارسنجی داده‌ها مربوط است:

ویژگی توضیحات
customError اگر مقداری برای ویژگی custom validity message تنظیم شده باشد، این ویژگی برابر با true خواهد بود.
patternMismatch اگر مقدار عنصر با الگوی تعریف شده در ویژگی pattern همخوانی داشته باشد، مقدار این ویژگی نیز برابر با true خواهد بود.
rangeOverflow مقدار آن در صورتی که طول مقدار یک عنصر ورودی بیشتر از حداکثر طول آن باشد، برابر با true می‌گردد.
rangeUnderflow مقدار آن در صورتی که طول مقدار یک عنصر ورودی کمتر از حداقل طول آن باشد، برابر با true می‌گردد.
stepMismatch اگر یک عنصر بر اساس ویژگی step خودش نامعتبر باشد، مقدار این ویژگی برابر با true می‌گردد.
tooLong مقدار این ویژگی در صورتی که طول مقدار یک عنصر از حداکثر طول آن بیشتر باشد، برابر با true می‌گردد.
typeMismatch مقدار این ویژگی برابر با true می‌شود اگر مقدار عنصر با توجه به ویژگی type، نامعتبر باشد
valueMissing در صورتی که یک فیلد اجباری فاقد مقدار باشد، این ویژگی برابر با true می‌شود.
Valid مقدار آن برابر با true می‌شود اگر مقدارعنصر معتبر باشد.

مثال‌ها[ویرایش | ویرایش]

اگر عدد درون فیلد ورودی بزرگتر از ۱۰۰ (مقدار ویژگی حداکثر طول یا max attribute) بود، یک پیغام نمایش بده:

ویژگی rangeOverFlow[ویرایش | ویرایش]

<input id="id1" type="number" max="100">
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var txt = "";
 if (document.getElementById("id1").validity.rangeOverflow) {
  txt = "Value too large";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


اگر عدد درون فیلد ورودی کمتر از ۱۰۰ (مقدار حداقل طول فیلد یا min attribute) بود، یک پیغام نمایش بده:

ویژگی rangeUnderflow[ویرایش | ویرایش]

<input id="id1" type="number" min="100">
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var txt = "";
 if (document.getElementById("id1").validity.rangeUnderflow) {
  txt = "Value too small";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی[ویرایش]