کلمات کلیدی Break و Continue

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


عبارت break به بیرون از یک حلقه پرش می‌کند. [۱]

عبارت continue یک واحد در حلقه پرش می‌کند.

عبارت Break[ویرایش | ویرایش]

شما کلمه break را در فصل‌های قبلی این آموزش دیده‌اید. از این کلمه برای خارج شدن از عبارت switch() استفاده می‌شد.

عبارت break را می‌توان برای خارج شدن از یک حلقه نیز استفاده کرد.

دستور break موجب خروج از حلقه شده و باعث می‌شود که اجرای کدهای بعد از حلقه (در صورت وجود) آغاز شوند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { break; }
  text += "The number is " + i + "<br>";
}


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت Continue[ویرایش | ویرایش]

کلمه continue موجب یک واحد پرش (در حلقه) و ادامه اجرا از یک واحد بعد در حلقه در صورتی که شرطی برقرار باشد می‌شود.

این مثال مقدار عدد ۳ را نادیده می‌گیرد و از آن پرش می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { continue; }
  text += "The number is " + i + "<br>";
}


مشاهدهٔ نتیجه


Labelها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

برای label بندی شما کدهای جاوا اسکریپت را بعد از نام label و پس از علامت: قرار می‌دهید:

label:
statements

کلمه break و continue تنها عباراتی در جاوا اسکریپت هستند که می‌توانند از یک بلاک کد پرش کنند.

شیوهٔ نوشتار[ویرایش | ویرایش]

break labelname;

continue labelname;

عبارت continue (با اشاره کردن به یک label یا بدون اشاره کردن) تنها می‌تواند برای پرش یک واحد در حلقه استفاده شود.

عبارت break بدون اشاره کردن به یک label، تنها می‌تواند برای پرش از یک حلقه یا دستور switch استفاده شود.

با اشاره کردن به یک label، عبارت break می‌تواند برای پرش از هر گونه بلاک کدی استفاده شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
list: {
  text += cars[0] + "<br>";
  text += cars[1] + "<br>";
  break list;
  text += cars[2] + "<br>";
  text += cars[3] + "<br>";
}


مشاهدهٔ نتیجه


یک بلاک کد، مجموعه‌ای از کدها است که بین علامت { و } قرار گرفته‌است.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]