متدی برای داده‌های عددی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

متدهای داده‌های عددی به شما کمک می‌کند تا با اعداد کار کنید. [۱]

متدها و ویژگی های اعداد[ویرایش | ویرایش]

داده‌های اصلی یا (Primitive) (مانند ۳٫۱۴ یا ۲۰۱۴)، نمی‌توانند ویژگی یا متدی داشته باشند، (زیرا که آنها اشیاء نیستند).

اما با جاوا اسکریپت، متدها و ویژگی‌ها، حتی برای داده‌های اصلی یا primitive در دسترس هستند، زیرا جاوا اسکریپت مقادیر یا داده‌های اصلی primitive را در هنگام اجرای متدها و ویژگی‌ها به عنوان شیء در نظر می‌گیرد.

متد toString()[ویرایش | ویرایش]

متد toString() یک عدد را به عنوان یک رشتهٔ متنی بازمی‌گرداند.

تمامی متدهای داده‌های عددی می‌توانند برای هر نوع از اعداد استفاده شوند (عددهای ساده، متغیرها یا عبارت‌ها):

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 123;
x.toString();      // returns 123 from variable x
(123).toString();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).toString();  // returns 123 from expression 100 + 23


مشاهدهٔ نتیجه


متد toExponential()[ویرایش | ویرایش]

متد toExponential() یک رشتهٔ متنی شامل یک عدد که گرد شده‌است و به صورت عدد علمی نوشته شده‌است را به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.

یک پارامتر تعداد کاراکترهای پشت اعشار را مشخص می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 9.656;
x.toExponential(2);   // returns 9.66e+0
x.toExponential(4);   // returns 9.6560e+0
x.toExponential(6);   // returns 9.656000e+0


مشاهدهٔ نتیجه


این پارامتر اختیاری است و اجباری نیست. اگر شما آن را ننویسید، جاوا اسکریپت عدد را گرد نمی‌کند.

متد toFixed()[ویرایش | ویرایش]

متد toFixed() یک رشتهٔ متنی را که شامل یک عدد با تعداد به خصوصی از اعشار است را بازمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 9.656;
x.toFixed(0);      // returns 10
x.toFixed(2);      // returns 9.66
x.toFixed(4);      // returns 9.6560
x.toFixed(6);      // returns 9.656000


مشاهدهٔ نتیجه


متد toFixed(2) برای کار با پول بسیار کاربردی است.

متد toPrecision()[ویرایش | ویرایش]

متد toPrecision() یک رشتهٔ متنی شامل یک عدد با یک طول به خصوص را برمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 9.656;
x.toPrecision();    // returns 9.656
x.toPrecision(2);    // returns 9.7
x.toPrecision(4);    // returns 9.656
x.toPrecision(6);    // returns 9.65600


مشاهدهٔ نتیجه


متد valueof()[ویرایش | ویرایش]

متد valueOf() یک عدد را به عنوان یک عدد بازمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 123;
x.valueOf();      // returns 123 from variable x
(123).valueOf();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).valueOf();  // returns 123 from expression 100 + 23


مشاهدهٔ نتیجه


در جاوا اسکریپت، یک عدد می‌تواند از نوع اصلی (primitive) باشد (یعنی زمانی که از عملگر typeof برای آن عدد استفاده کردیم خروجی این عملگر مقدار number باشد) یا می‌تواند از نوع شیء باشد (یعنی زمانی که از عملگر typeof برای آن عدد استفاده کردیم مقدار خروجی این عملگر object باشد).

از متد valueOf() در درون جاوا اسکریپت برای تبدیل اشیای عددی به نوع اصلی (primitive) استفاده می‌شود.

هیچ دلیلی وجود ندارد که از آن در کدهایتان استفاده کنید.

تمامی نوع داده‌ها در جاوا اسکریپت یک متد valueOf() و یک متد toString() دارند.

تبدیل متغیرها به اعداد[ویرایش | ویرایش]

در متغیر ۳ متد وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تبدیل متغیرها به اعداد استفاده کرد:

 • متد Number()
 • متد parseInt()
 • متد parseFloat()

این متدها متدهای عددی جاوا اسکریپت نیستند، اما متدهای کلی (global) در جاوا اسکریپت هستند.

متدهای کلی (Global) در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

متدهای global (به فارسی: کلی) را می‌توان بر روی تمامی انواع داده‌ها در جاوا اسکریپت استفاده کرد.

زمانی که شما با اعداد کار می‌کنید، برخی از این متدها پرکاربرد هستند:

متد توضیحات
Number() یک عدد را به عنوان آرگومان ورودی دریافت و آن را تبدیل می‌کند
parseFloat() یک عدد را به عنوان آرگومان ورودی دریافت و آن را یک عدد اعشاری را به خروجی برمی‌گرداند
parseInt() یک عدد را به عنوان آرگومان ورودی دریافت و آن را به یک عدد صحیح تبدیل می‌کند

متد Number()[ویرایش | ویرایش]

متد ()Number را می‌توان برای تبدیل متغیرها در جاوا اسکریپت به اعداد استفاده کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Number(true);     // returns 1
Number(false);     // returns 0
Number("10");     // returns 10
Number(" 10");    // returns 10
Number("10 ");    // returns 10
Number(" 10 ");    // returns 10
Number("10.33");    // returns 10.33
Number("10,33");    // returns NaN
Number("10 33");    // returns NaN
Number("John");    // returns NaN


مشاهدهٔ نتیجه


اگر یک عدد را نتوان تبدیل کرد، مقدار NaN (یک عدد نیست) به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود.

استفاده متد Number() بر روی تاریخ ها[ویرایش | ویرایش]

از متد Number() می‌توان برای تبدیل یک تاریخ به یک عدد هم استفاده کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Number(new Date("2017-09-30"));  // returns 1506729600000


مشاهدهٔ نتیجه


متد Number() بالا، عددی به صورت میلی ثانیه از تاریخ ۱۹۷۰٫۱٫۱ به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.

متد parseInt()[ویرایش | ویرایش]

متد parseInt() یک رشته را دریافت می‌کند و یک عدد را بازمی‌گرداند. فضای خالی در این متد قابل استفاده است. اما در خروجی تنها عدد اول تبدیل می‌شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

parseInt("10");     // returns 10
parseInt("10.33");   // returns 10
parseInt("10 20 30");  // returns 10
parseInt("10 years");  // returns 10
parseInt("years 10");  // returns NaN


مشاهدهٔ نتیجه


اگر یک عدد تبدیل نشود، مقدار NaN (یک عدد نیست) به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود.

متد parseFloat()[ویرایش | ویرایش]

متد parseFloat() یک رشته را به یک عدد تبدیل می‌کند و آن عدد را بازمی‌گرداند. از فضای خالی در این متد می‌توان استفاده کرد. تنها عدد اول تبدیل شده و به خروجی بازگردانده می‌شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

parseFloat("10");    // returns 10
parseFloat("10.33");   // returns 10.33
parseFloat("10 20 30"); // returns 10
parseFloat("10 years"); // returns 10
parseFloat("years 10"); // returns NaN


مشاهدهٔ نتیجه


اگر یک عدد را نتوان تبدیل کرد، مقدار NaN (یک عدد نیست) بازگردانده می‌شود.

ویژگی های اعداد[ویرایش | ویرایش]

ویژگی توضیحات
MAX_VALUE بزرگترین عدد ممکنه در جاوا اسکریپت را بازمی‌گرداند
MIN_VALUE کوچکترین عدد ممکنه در جاوا اسکریپت را بازمی‌گرداند
POSITIVE_INFINITY به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity مثبت می‌باشد
NEGATIVE_INFINITY به معنای وجود مقدار بی‌نهایت یا Infinity منفی می‌باشد
NaN به معنای مقدار "یک عدد نیست" می‌باشد

مقادیر MAX_VALUE و MIN_VALUE در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

ویژگی MAX_VALUE بزرگترین عدد ممکنه در جاوا اسکریپت را بازمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = Number.MAX_VALUE;


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی MIN_VALUE کوچکترین عدد ممکنه در جاوا اسکریپت را بازمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = Number.MIN_VALUE;


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار بی نهایت (POSITIVE_INFINITY) مثبت در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = Number.POSITIVE_INFINITY;


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار POSITIVE_INFINITY زمانی بازگردانده می‌شود که overflow مثبت داشته باشیم:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 1 / 0;


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار بی نهایت (NEGATIVE_INFINITY) منفی در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = Number.NEGATIVE_INFINITY;


مشاهدهٔ نتیجه


NEGATIVE_INFINITY زمانی بازگردانده می‌شود که overflow منفی داشته باشیم:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = -1 / 0;


مشاهدهٔ نتیجه


کلمهٔ کلیدی NaN - یک عدد نیست در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = Number.NaN;


مشاهدهٔ نتیجه


NaN یک کلمهٔ رزرو شده در جاوا اسکریپت است که مشخص می‌کند یک عدد، مطابق قوانین اعداد در جاوا اسکریپت عدد صحیحی نیست.

زمانی که تلاش کنید که عملیات‌های ریاضی را با رشته‌های غیر عددی انجام دهید آنگاه NaN (یک عدد نیست) به عنوان نتیجه بازگردانده می‌شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 100 / "Apple"; // x will be NaN (Not a Number)


مشاهدهٔ نتیجه


ویژگی های داده های عددی را نمی توان برای متغیرها استفاده کرد[ویرایش | ویرایش]

ویژگی‌های اعداد مربوط به شیء اعداد جاوا اسکریپت است که، Number یا اعداد نامیده می‌شود.

این ویژگی‌ها فقط به صورت Number.MAX_VALUE قابل دسترسی خواهند بود.

اگر ویژگی‌ها را به صورت myNumber.MAX_VALUE که عبارت myNumber در اینجا یک متغیر، عبارت یا یک مقدار است استفاده کنیم مقدار undefined به عنوان خروجی بازگردانده می‌شود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 6;
var y = x.MAX_VALUE;  // y becomes undefined


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل برای نوع دادهٔ عددی در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

برای مشاهده یک مرجع کامل در مورد داده‌های عددی، به مقاله ما تحت عنوان مرجع کامل داده‌های عددی در جاوا اسکریپت مراجعه کنید.

این مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌ها و متدهای موجود برای داده‌های عددی است.


منابع آموزشی[ویرایش]