متدهای دریافت تاریخ

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

از متدهای زیر می‌توان برای دریافت اطلاعات از یک شیءتاریخ و زمان استفاده کرد: [۱]

متد توضیحات
getFullYear() سال را به صورت کامل (چهار رقم) دریافت می‌کند. YYYY
getMonth() ماه را به صورت یک عدد دریافت می‌کند. (۰ تا ۱۱)
getDate() روز را همانند یک عدد دریافت می‌کند. (۱ تا ۳۱)
getHours() ساعت را دریافت می‌کند. (۰ تا ۲۳)
getMinutes() دقیقه را دریافت می‌کند (۰ تا ۵۹)
getSeconds() ثانیه را دریافت می‌کند. (۰ تا ۵۹)
getMilliseconds() میلی ثانیه را دریافت می‌کند. (۰ تا ۹۹۹)
getTime() زمان را (به صورت میلی ثانیه از یک ژانویه سال ۱۹۷۰) دریافت می‌کند.
getDay() روز هفته را به صورت یک عدد دریافت می‌کند. (۰ تا ۶)
Date.now() زمان حال را دریافت می‌کند. ECMAScript 5

متد getTime()[ویرایش | ویرایش]

متد getTime() زمان را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال ۱۹۷۰ بازمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getFullYear()[ویرایش | ویرایش]

متد getFullYear() عدد سال را به صورت عددی چهاررقمی برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getMonth()[ویرایش | ویرایش]

متد getMonth() شماره ماه را به صورت یک عدد (۰ تا ۱۱) برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth();


مشاهدهٔ نتیجه


در جاوا اسکریپت، شماره ماه اول (ژانویه) ۰ است، بنابراین شماره ماه دسامبر ۱۱ است.

شما می‌توانید آرایه ای از نام ماه‌ها داشته باشید، و از متد getMonth() برای بازگرداندن نام ماه استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
var months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];
document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];


مشاهدهٔ نتیجه


متد getDate()[ویرایش | ویرایش]

متد getDate() شماره عدد روز یک تاریخ را به صورت عددی (۱ تا ۳۱) برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getHours()[ویرایش | ویرایش]

The getHours() method returns the hours of a date as a number (0-23):

متد getHours() میزان ساعتهای یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۲۳) برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getMinutes()[ویرایش | ویرایش]

متد getMinutes() دقیقه یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۵۹) برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getSeconds()[ویرایش | ویرایش]

متد getSeconds() getSeconds مقدار ثانیهٔ یک تاریخ را به صورت یک عدد (۰ تا ۵۹) برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getMilliseconds()[ویرایش | ویرایش]

متد getMilliseconds() مقدار میلی ثانیه یک تاریخ را به صورت عددی (۰ تا ۹۹۹) برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();


مشاهدهٔ نتیجه


متد getDay()[ویرایش | ویرایش]

متد getDay() شماره روز هفته را به صورت یک عدد (۰ تا ۶) برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();


مشاهدهٔ نتیجه


در جاوا اسکریپت، روز اول هفته (۰) به معنای روز شنبه است، با اینکه در برخی از کشورهای دنیا روز اول هفته روز دوشنبه است.

شما می‌توانید از یک آرایه که نام‌های روزها درون آن قرار دارد، و با استفاده از متد getDay() برای بازگرداندن نام روز استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
var days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];


مشاهدهٔ نتیجه


متدهای تاریخ و زمان UTC[ویرایش | ویرایش]

متدهای UTC برای کار با تاریخ‌های بر حسب UTC استفاده می‌شوند:

متد توضیحات
getUTCDate() همانند متد getDate() است با این تفاوت که تاریخ بر حسب uUT را برمی‌گرداند.
getUTCDay() همانند متد getDay() است با این تفاوت که روز تاریخ برحسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCFullYear() همانند متد getFullYear() است با این تفاوت که سال کامل تاریخ بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCHours() همانند متد getHours() است با این تفاوت که ساعت زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMilliseconds() همانند متد getMilliseconds() است با این تفاوت که میزان میلی ثانیه در زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMinutes() همانند متد getMinutes() است با این تفاوت که دقیقه در زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCMonth() همانند متد getMonth() است با این تفاوت که شماره ماه تاریخ بر حسب UTC را برمی‌گرداند.
getUTCSeconds() همانند متد getSeconds() است با این تفاوت که ثانیه زمان بر حسب UTC را برمی‌گرداند.

مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

برای مشاهده مرجع کاملی درمورد تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت می‌توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت را بخوانید.

مرجع شامل توضیحات و مثال‌هایی از تمامی ویژگی‌ها و متدهای تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت است.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]