عملگرهای مقداردهی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

عملگرهای مقداردهی برای انتساب مقدار و مقداردهی متغیرهای جاوا اسکریپت کاربرد دارند. [۱]

عملگر مثال دستور همسان
=
x = y
x = y
+=
x += y
x = x + y
-=
x -= y
x = x – y
*=
x *= y
x = x * y
/=
x /= y
x = x / y
%=
x %= y
x = x % y
<<=
x <<= y
x = x << y
>>=
x >>= y
x = x >> y
>>>=
x >>>= y
x = x >>> y
&=
x &= y
x = x & y
^=
x ^= y
x = x ^ y
|=
x |= y
x = x | y
**=
x **= y
x = x ** y
عملگر =** بخشی از استاندارد جدید ECMAScript 2016 است. این عملگر هنوز با مرورگرها سازگاری ندارد و بهتر است که شما آن را استفاده نکنید.

مثال‌های مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

عملگر مساوی یا = یک مقدار را به یک متغیر منتسب می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر += یک مقدار را به یک مقدار موجود در یک متغیر اضافه می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;
x += 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر -= یک مقدار را از یک مقدار موجود در یک متغیر تفریق می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;
x -= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر *= مقدار موجود در یک متغیر را در یک مقداری ضرب می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;
x *= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر /= یک محتوای موجود در یک متغیر را در یک مقداری تقسیم می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;
x /= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر =% باقی مانده تقسیم مقدار موجود در متغیر بر یک مقدار را در متغیر ذخیره می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;
x %= 5;


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]