عملگرها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


مثال[ویرایش | ویرایش]

ابتدا مقادیر زیر را در متغیرهای مربوطه ذخیره می‌کند و سپس آنها را با یکدیگر جمع می‌کند: [۱]

var x = 5;     // assign the value 5 to x
var y = 2;     // assign the value 2 to y
var z = x + y;   // assign the value 7 to z (x + y)


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر مقداردهی (=)، یک مقدار را به یک متغیر منتسب می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;


مشاهدهٔ نتیجه


علامت جمع (+اعداد را با یکدیگر جمع می‌کند:

جمع کردن[ویرایش | ویرایش]

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر ضرب (*)، چندین عدد را با یکدیگر ضرب می‌کند.

ضرب کردن اعداد[ویرایش | ویرایش]

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگرهای ریاضی جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

عملگرهای ریاضی برای انجام علمیات‌های ریاضی بر روی اعداد استفاده می‌شوند:

توضیحات عملگر
عملگر جمع
+
عملگر تفریق
-
عملگر ضرب
*
عملگر توان (ES2016)
**
عملگر تقسیم
/
عملگر به دست آوردن (باقی ماندهٔ یک تقسیم)
%
عملگر یک واحد افزایش
++
عملگر یک واحد کاهش
--
عملگرهای ریاضی به طور کامل در فصل عملگرهای ریاضی جاوا اسکریپت توضیح داده شد.

عملگرهای مقداردهی در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

عملگرهای مقداردهی برای انتساب مقدار و مقداردهی متغیرهای جاوا اسکریپت کاربرد دارند.

عملگر مثال عبارت همسان
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
**= x **= y x = x ** y

عملگر جمع مساوی += یک مقدار را به یک متغیر اضافه می‌کند.

مقداردهی[ویرایش | ویرایش]

var x = 10;
x += 5;


مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای مقدار دهی به طور کامل در فصل عملگرهای مقدار دهی در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای رشته ای جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

 • عملگر + می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته به یکدیگر) نیز استفاده شود.

نمونه[ویرایش | ویرایش]

var txt1 = "John";
var txt2 = "Doe";
var txt3 = txt1 + " " + txt2;


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار متغیر txt3 پس از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

John Doe

 • عملگر =+ همچنین می‌تواند برای جمع کردن رشته‌ها (چسباندن دو یا چند رشته) استفاده شود.


نمونه[ویرایش | ویرایش]

var txt1 = "What a very ";
txt1 += "nice day";


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار متغیر txt1 بعد از اجرای دستورات فوق برابر خواهد بود با:

What a very nice day

زمانی که از عملگرهای + یا =+ برای رشته‌ها استفاده می‌کنیم این عملگرها، عملگر چسباندن رشته‌ها، نامیده می‌شوند.

جمع کردن رشته ها و متن ها[ویرایش | ویرایش]

زمانیکه شما دو عدد را با یکدیگر جمع می‌کنید، حاصل جمع این دو عدد به عنوان خروجی برای شما بازگردانده می‌شود اما زمانی یک عدد و یک رشته متنی را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه بازگشتی یک رشته خواهد بود.

var x = 5 + 5;
var y = "5" + 5;
var z = "Hello" + 5;


مشاهدهٔ نتیجه


نتیجه متغیرهای x , y و z پس از اجرای دستورات فوق برابر است با:

10
55
Hello5
اگر شما یک عدد و یک رشته را با یکدیگر جمع کنید، نتیجه یک رشته خواهد بود.

عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

توضیحات عملگر
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر
==
عملگر بررسی برابر بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر بودن نوع آن‌ها
===
عملگر نامساوی
!=
عملگر نامساوی بودن مقدار دو متغیر و همچنین برابر نبودن نوع آن‌ها
!==
عملگر بزرگتر
>
عملگر کوچکتر
<
عملگر بزرگتر و مساوی
>=
عملگر کوچکتر و مساوی
<=
عملگر چندتایی
?
عملگرهای مقایسه‌ای به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

توضیحات عملگر
AND منطقی
&&
|| منطقی
||
! یا نقیض منطقی
!
عملگرهای منطقی به طور کامل در فصل عملگرهای منطقی و مقایسه‌ای در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.

عملگرهای مقایسه نوع داده ها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

توضیحات عملگر
نوع یک متغیر را برمی‌گرداند
typeof
در صورتی که یک object از نوع یک object دیگر باشد، مقدار True را برمی‌گرداند.
instanceof
عملگرهای مقایسه نوع داده‌ها به طور کامل در فصل تبدیل نوع داده‌ها در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌است.


عملگر توضیحات مثال دستور همسان نتیجه اعشار
&
عملگر AND
5 & 1
0101 & 0001
0001
1
|
عملگر OR
1
0001
0101
5
~
عملگر NOT
~ 5
~0101
1010
10
^
عملگر XOR
5 ^ 1
0101 ^ 0001
0100
4
<<
شیفت چپ صفر
5 << 1
0101 << 1
1010
10
>>
شیفت راست علامت‌دار
5 >> 1
0101 >> 1
0010
2
>>>
شیفت راست صفر
5 >>> 1
0101 >>> 1
0010
2
مثال بالا از ۴ بیت بدون علامت استفاده می‌کند. اما جاوا اسکریپت از اعداد ۳۲ بیتی علامت‌دار استفاده می‌کند.

به خاطر این امر، در جاوا اسکریپت، عبارت ~ 5، عدد -6 را بر می‌گرداند.

~00000000000000000000000000000101عدد11111111111111111111111111111010عدد ۱۰ را برنمی‌گرداند.

<translate> نکته</translate> <translate> نکته:</translate> عملگرهای بیتی به طور کامل در فصل عملیات‌های بیتی در جاوا اسکریپت توضیح داده شده‌اند.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]