شیء ریاضی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

شیء Math در جاوا اسکریپت به شما این امکان را می‌دهد که عملیات‌های ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید. [۱]

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.PI; // returns 3.141592653589793


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.round()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.round مقداری از x را که به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شده‌است را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.round(4.7); // returns 5
Math.round(4.4); // returns 4


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.pow()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.pow حاصل x به توان y را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.pow(8, 2); // returns 64


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.sqrt()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.sqrt جذر مقدار x را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.sqrt(64); // returns 8


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.abs()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.abs قدر مطلق x را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.abs(-4.7); // returns 4.7


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.ceil()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.ceil(x) مقدار گرد شده X به نزدیک‌ترین عدد صحیح بزرگتر را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.ceil(4.4); // returns 5


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.floor()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.floor(x) مقدار گرد شده x به نزدیک‌ترین عدد صحیح کوچکتر را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.floor(4.7); // returns 4


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.sin()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.sin(x) مقدار سینوس یا sin (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (بر حسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.sin(90 * Math.PI / 180); // returns 1 (the sine of 90 degrees)


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.cos()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.cos(x) مقدار کسینوس یا cosine (مقداری بین ۱- و ۱) از یک زاویه x (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند:

اگر شما می‌خواهید که به جای رادیان از درجه استفاده کنید، می‌بایست درجه را به رادیان تبدیل کنید:

زوایه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.cos(0 * Math.PI / 180); // returns 1 (the cos of 0 degrees)


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.min() و متد Math.max()[ویرایش | ویرایش]

از متدهای Math.min() و متد Math.max() می‌توان برای پیدا کردن کمترینو یا بیشترین مقدار در لیستی از آرگومان‌ها استفاده کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns -200


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns 150


مشاهدهٔ نتیجه


متد Math.random()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.random() Math.random() یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.random(); // returns a random number


مشاهدهٔ نتیجه


شما مطالب بیشتری را در مورد Math.random() در فصل بعدی این آموزش خواهید آموخت.

ویژگی شیء Math یا ثابت ها[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت شامل هشت ثابت ریاضی است که می‌توان از طریق شیء Math به آنها دسترسی پیدا کرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.E    // returns Euler's number
Math.PI    // returns PI
Math.SQRT2  // returns the square root of 2
Math.SQRT1_2 // returns the square root of 1/2
Math.LN2   // returns the natural logarithm of 2
Math.LN10   // returns the natural logarithm of 10
Math.LOG2E  // returns base 2 logarithm of E
Math.LOG10E  // returns base 10 logarithm of E


مشاهدهٔ نتیجه


متد سازنده Math[ویرایش | ویرایش]

برخلاف سایر اشیاء global یا کلی در جاوا اسکریپت، شیء Math هیچ متد سازنده‌ای (Constructor) ندارد. متدها و ویژگی‌ها به صورت static (به فارسی: ایستا) هستند.

تمامی متدها و ویژگی‌ها (ثابت‌ها) را می‌توان بدون ساختن شیء Math استفاده کرد.

متدهای شیء Math[ویرایش | ویرایش]

متد توضیحات
abs(x)
مقدار قدرمطلق x را برمی گرداند.
acos(x)
مقدار معکوس کسینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
asin(x)
مقدار معکوس سینوس x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan(x)
مقدار معکوس تانژانت x را بر حسب رادیان برمی‌گرداند.
atan2(y, x)
مقدار معکوس تانژانت حاصل تقسیم y بر x را برمی‌گرداند.
ceil(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
cos(x)
کسینوس x را (برحسب رادیان) برمی‌گرداند.
exp(x)
مقدار Ex را برمی گرداند.
floor(x)
مقدار x را به کوچکترین و نزدیکترین عدد صحیح گرد می‌کند.
log(x)
لگاریتم x را بر پایه E برمی‌گرداند.
max(x, y, z, … , n)
بزرگترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
min(x, y, z, … , n)
کوچکترین عدد بین آرگومان‌های ورودی خود را برمی‌گرداند.
pow(x, y)
حاصل x به توان y را برمی گرداند.
random()
عددی تصادفی بین صفر و یک تولید می‌کند.
round(x)
مقدار x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می‌کند.
sin(x)
مقدار سینوس x (برحسب رادیان) را برمی‌گرداند.
sqrt(x)
مقدار جذر x را برمی گرداند.
tan(x)
مقدار تانژانت x را برمی گرداند.

مرجع کامل شیء Math در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

برای مشاهده مرجع کاملی در مورد شیء Math در جاوا اسکریپت شما می‌توانید مقاله ما را تحت عنوان مرجع کامل شیء Math را مشاهده کنید.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]