حلقهٔ For

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

حلقه می‌تواند بلاکی از کد را چندین مرتبه اجرا کند. [۱]

حلقه ها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

اگرشما بخواهید که یک کد را چندین و چندین بار با مقادیر مختلف اجرا کنید، حلقه‌ها قابل استفاده هستند.

معمولاً این حالت در زمان کار با آرایه‌ها اتفاق می‌افتد:

به جای نوشتن:[ویرایش | ویرایش]

text += cars[0] + "<br>";
text += cars[1] + "<br>";
text += cars[2] + "<br>";
text += cars[3] + "<br>";
text += cars[4] + "<br>";
text += cars[5] + "<br>";

شما می‌توانید بنویسید:[ویرایش | ویرایش]

var i;
for (i = 0; i < cars.length; i++) {
 text += cars[i] + "<br>";
}


مشاهدهٔ نتیجه


انواع مختلف حلقه[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت از انواع مختلفی از حلقه پشتیبانی می‌کند:

 • حلقه For – یک بلاک کد را چندین بار اجرا می‌کند.
 • حلقه For/in – یک حلقه در لیستی از ویژگیهای یک شی ایجاد می‌کند.
 • حلقه For/of – یک حلقه در بین مقادیر یک شی قابل پیمایش ایجاد می‌کند.
 • حلقه while – تا زمانی که شرط حلقه While برقرار باشد، بلاکی از کدها را اجرا می‌کند.
 • حلقه dowhile – تا زمانی که شرط حلقه برقرار باشد، بلاکی از کدها را اجرا می‌کند.

حلقه For[ویرایش | ویرایش]

حلقه for به شیوه زیر نوشته می‌شود:

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
 // code block to be executed
}

عبارت ۱، (یک بار) قبل از اجرای بلاک کد اجرا می‌شود.

عبارت ۲، شرط مورد نظر برای اجرای بلاک کد حلقه را تعریف می‌کند.

عبارت ۳، هر دفعه که بلاک کد اجرا شود، اجرا می‌شود.

مثال[ویرایش | ویرایش]

for (i = 0; i < 5; i++) {
 text += "The number is " + i + "<br>";
}


مشاهدهٔ نتیجه


از مثال بالا، شما می‌توانید بفهمید که:

عبارت شماره یک شماره یک، یک متغیر را قبل از شروع حلقه مقدار دهی می‌کند (var i = 0) .

عبارت شما ۲، یک شرط را برای اجرای حلقه تعریف می‌کند. (متغیر i می‌بایست کمتر از ۵ باشد)

عبارت شماره سه یا statement شماره ۳، مقدار متغیر i را بعد از اینکه بلاک کد اجرا شد یک واحد افزایش می‌دهد (i++) .

عبارت (Statement) شماره ۱[ویرایش | ویرایش]

به طور عادی، شما از عبارت شماره ۱ برای مقدار دهی اولیه متغیری که در حلقه استفاده می‌شود، استفاده می‌کنید. (i = 0)

این امر همیشه صدق نمی‌کند. عبارت شماره ۱ اختیاری است.

شما می‌توانید مقادیر زیادی (جدا شده به وسیله ویرگول (Comma)) را در عبارت شماره ۱ مقدار دهی اولیه کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

for (i = 0, len = cars.length, text = ""; i < len; i++) {
 text += cars[i] + "<br>";
}


مشاهدهٔ نتیجه


و شما می‌توانید عبارت شماره ۱ را ننویسید. (درست مانند زمانی که مقادیر قبل از اینکه حلقه شروع شود مقدار دهی شده‌اند)

مثال[ویرایش | ویرایش]

var i = 2;
var len = cars.length;
var text = "";
for (; i < len; i++) {
 text += cars[i] + "<br>";
}


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت (Statement) شماره ۲[ویرایش | ویرایش]

اغلب عبارت شماره ۲ برای تعریف شرط متغیر مقداردهی اولیه شده حلقه، استفاده می‌شود.

این امر همیشه صدق نمی‌کند. عبارت شماره ۲ اختیاری است.

اگر عبارت شماره ۲ مقدار true را برگرداند، حلقه از نو آغاز می‌شود، اما در صورتی که مقدار false را برگرداند، حلقه به پایان خواهد رسید.

اگر شما عبارت شماره ۲ را ننویسید، شما می‌بایست از دستور break درون حلقه خود استفاده کنید. در غیر این‌صورت حلقه هیچ وقت به پایان نخواهد رسید. این امر موجب فروپاشی مرورگر شما می‌شود. می‌توانید در فصل بعدی این آموزش مطالبی را در مورد break ها بخوانید.

عبارت (Statement) شماره ۳[ویرایش | ویرایش]

معمولاً عبارت شماره ۳ مقدار متغیر مقداردهی اولیه شده حلقه را افزایش می‌دهد.

این امر همیشه صدق نمی‌کند و عبارت شماره ۳ هم اختیاری است.

عبارت شماره سه می‌تواند هر کاری مانند کاهش مقدار متغیر حلقه (i--) ، افزایش مقدار متغیر حلقه (i = i + 15) ، یا هر کار دیگری را انجام دهد.

عبارت شماره ۳ را نیز می‌توان ننوشت (درست مانند زمانی که شما افزایش یا کاهش مقدار متغیر حلقه را درون خود حلقه انجام می‌دهید):

مثال[ویرایش | ویرایش]

var i = 0;
var len = cars.length;
for (; i < len; ) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}


مشاهدهٔ نتیجه


حلقه For/In[ویرایش | ویرایش]

حلقه for/in ر جاوا اسکریپت در بین ویژگی‌های یک شی یا یک object یک حلقه ایجاد می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25};

var text = "";
var x;
for (x in person) {
 text += person[x];
}


مشاهدهٔ نتیجه


حلقه for/of[ویرایش | ویرایش]

حلقه for/of یک حلقه را در یک شی قابل پیمایش ایجاد می‌کند.

حلقه for/of به شما اجازه می‌دهد که در ساختار داده‌هایی که قابل پیمایش هستند مانند آرایه‌ها، داده‌های متنی، Mapها، NodeListها و … حلقه ایجاد کنید.

شیوه نوشتار حلقه for/of به صورت زیر است:

for (variable of iterable) {
 // code block to be executed
}

variable - برای هر پیمایش مقدار ویژگی بعدی به متغیر Variable مقداردهی می‌شود. Variable می‌تواند با const ، let یا var تعریف شود.

iterable - یک شی که ویژگی‌های پیمایش دارد.

ایجاد یک حلقه برای یک آرایه[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

var cars = ['BMW', 'Volvo', 'Mini'];
var x;

for (x of cars) {
 document.write(x + "<br >");
}


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد یک حلقه برای یک رشته متنی (String)[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

var txt = 'JavaScript';
var x;

for (x of txt) {
 document.write(x + "<br >");
}


مشاهدهٔ نتیجه


حلقه While[ویرایش | ویرایش]

حلقه while و حلقه do/while در فصل بعدی توضیح داده خواهند شد.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]