توضیحات

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

از قابلیت نظرات یا کامنت‌ها در جاوا اسکریپت می‌توان برای شرح وظیفهٔ کدهای جاوا اسکریپت استفاده کرد و استفاده از این قابلیت موجب خوانایی بیشتر کد می‌شود.[۱]

همچنین می‌توان از کامنت‌ها در جاوا اسکریپت برای جلوگیری از اجرای برخی از کدها در زمان تست جلوگیری کرد.

نظرات یک خطی[ویرایش | ویرایش]

برای ایجاد نظرات یک خطی در جاوا اسکریپت می‌بایست در ابتدای این نظرات از علامت//استفاده کرد.

هر متنی که بین علامت//تا پایین خط قرار بگیرد توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته می‌شود. (اجرا نمی‌شود)

در مثال زیر، قبل از هر خط کد یک نظر یک خطی با استفاده از علامت // درج شده‌است:

// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";


مشاهدهٔ نتیجه


در مثال زیر یک نظر یک خطی در انتهای هر خط کد، برای شرح وظیفهٔ آن تکه کد درج شده‌است:

var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2


مشاهدهٔ نتیجه


نظرات چند خطی[ویرایش | ویرایش]

نظرات چند خطی در جاوا اسکریپت با علامت */ آغاز می‌شوند و با علامت /* نیز پایان می‌یابند.

هر گونه متنی که بین علامت */ و /* قرار بگیرد توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته می‌شود.

مثال زیر از یک نظر چند خطی (یا یک بلاک کامنت) برای شرح وظیفه کد استفاده می‌کند:

/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";


مشاهدهٔ نتیجه

برنامه‌نویسان معمولاً از نظرهای یک خطی برای توضیح کدهای خود استفاده می‌کنند.

بلاک‌های کامنت‌ها اغلب برای سندسازی یا داکیومنت (documentation) سازی‌های رسمی استفاده می‌شوند.

استفاده از نظرات برای جلوگیری از اجرای کد[ویرایش | ویرایش]

استفاده از نظرات برای جلوگیری از اجرای برخی از کدها روش مناسبی برای تست کردن کدها است.

اضافه کردندر ابتدای یک خط کد، آن کد را از حالت قابل اجرا به یک خط نظر تبدیل می‌کند.

این مثال از علامت // برای جلوگیری از اجرای یک خط از کدها استفاده می‌کند:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";


مشاهدهٔ نتیجه


این مثال از یک بلاک از نظرات برای جلوگیری از اجرای چندین خط کد استفاده می‌کند:

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی[ویرایش]