ایجاد عدد تصادفی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


متد Math.random()[ویرایش | ویرایش]

متد Math.random() یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را برمی‌گرداند: [۱]

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.random(); // returns a random number


مشاهدهٔ نتیجه

متد Math.random() همیشه یک عدد کوچکتر از ۱ را برمی‌گرداند.

ایجاد عدد صحیح تصادفی بزرگتر از یک در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

متد ath.random() را می‌توان با متد Math.floor() برای ایجاد اعداد تصادفی صحیح بزرگتر از یک استفاده کرد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.floor(Math.random() * 10); // returns a random integer from 0 to 9


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.floor(Math.random() * 11); // returns a random integer from 0 to 10


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.floor(Math.random() * 100); // returns a random integer from 0 to 99


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.floor(Math.random() * 101); // returns a random integer from 0 to 100


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.floor(Math.random() * 10) + 1; // returns a random integer from 1 to 10


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // returns a random integer from 1 to 100


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد یک تابع برای تولید عدد تصادفی در محدودهٔ دلخواه[ویرایش | ویرایش]

همان‌طور که شما از مثال‌های بالا می‌بینید، ایجاد یک تابع برای تولید اعداد تصادفی در محدودهٔ دلخواه، برای اهداف تولید عدد صحیح تصادفی مفید خواهد بود.

این تابع جاوا اسکریپت همیشه یک عدد تصادفی در بازه کوچکترین تا بزرگترین منهای یک را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

function getRndInteger(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}


مشاهدهٔ نتیجه


تابع جاوا اسکریپت زیر همیشه یک عدد تصادفی بین آرگومان min و max که در این محدودهٔ خود هر دو آرگومان را نیز شامل می‌شود، را برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

function getRndInteger(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی[ویرایش]