انواع داده‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

متغیرها در جاوا اسکریپت می‌توانند داده های مختلفی را ذخیره کنند. [۱]

مانند: اعداد، متن‌ها یا رشته‌ها (string)، اشیاء (object) و بسیاری دیگر:

var length = 16;                // Number
var lastName = "Johnson";           // String
var x = {firstName:"John", lastName:"Doe"};  // Object

مفهوم انواع داده در زبان های برنامه نویسی[ویرایش | ویرایش]

در برنامه‌نویسی، انواع داده‌ها مفهوم مهمی هستند.

برای اینکه ما بتوانیم روی یک متغیر عملی را انجام دهیم، امری مهم است که در مورد نوع آن متغیر اطلاعاتی داشته باشیم.

بدون انواع داده‌ها، یک کامپیوتر نمی‌تواند یک خط کد زیر را درک کند:

var x = 16 + "Volvo";

آیا اینکه کلمه "volvo" با عدد ۱۶ جمع شود، مفهوم و معنی‌ای دارد؟ آیا این عمل موجب بروز خطا می‌شود یا این عمل نتیجه‌ای خواهد داشت؟

زبان جاوا اسکریپت یک خط کد بالا را به صورت زیر در نظر می‌گیرد:

var x = 16 + "Volvo";
زمانی که شما یک عدد را با یک متن (string) جمع می‌کنید، جاوا اسکریپت عدد را نیز به عنوان یک متن در نظر می‌گیرد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 16 + "Volvo";


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = "Volvo" + 16;


مشاهدهٔ نتیجه


جاوا اسکریپت کدها را از سمت چپ به راست اجرا می‌کند. نوشتن کدها به صورت‌های متفاوت می‌تواند موجب نتایج متفاوتی شود:

جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

var x = 16 + 4 + "Volvo";

نتیجه:

20Volvo

مشاهدهٔ نتیجه

جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

var x = "Volvo" + 16 + 4;

نتیجه:

Volvo164

مشاهدهٔ نتیجه


 • در مثال اول، جاوا اسکریپت عدد ۱۶ و ۴ را به عنوان یک نوع داده عددی در نظر می‌گیرد تا زمانی که به کلمه "Volvo" می‌رسد.
 • در مثال دوم، از آنجایی که عملوند اول عبارت یک رشته متنی (String) است، تمامی سایر عملوندها نیز از نوع متنی در نظر گرفته می‌شوند.

انواع داده در جاوا اسکریپت، پویا (Dynamic) هستند.[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت انواع داده پویا دارد. این بدان معناست که یک متغیر می‌تواند برای ذخیرهٔ انواع مختلفی از دادهٔ مورد استفاده قرار بگیرد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x;      // Now x is undefined
x = 5;      // Now x is a Number
x = "John";   // Now x is a String


مشاهدهٔ نتیجه


داده های متنی (String) در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

یک رشته (یا یک رشتهٔ متنی)، مجموعه‌ای از کاراکترهاست که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند همانند "John Doe".

داده‌های متنی با علامت تک کوتیشن ' یا دابل کوتیشن " نوشته می‌شوند. شما می‌توانید هم از تک کوتیشن ' و هم از دابل کوتیشن " استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var carName1 = "Volvo XC60";  // Using double quotes
var carName2 = 'Volvo XC60';  // Using single quotes


مشاهدهٔ نتیجه


شما می‌توانید از کوتیشن‌ها در درون یک رشته متنی استفاده کنید، البته فقط تا زمانی که کوتیشنی که استفاده می‌کنید با کوتیشنی که متن رشته‌ای شما در آن قرار گرفته است یکسان نباشد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var answer1 = "It's alright";       // Single quote inside double quotes
var answer2 = "He is called 'Johnny'";  // Single quotes inside double quotes
var answer3 = 'He is called "Johnny"';  // Double quotes inside single quotes


مشاهدهٔ نتیجه


شما در مورد رشته‌های متنی در فصول آینده، مطالب بیشتری را خواهید آموخت.

اعداد در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت فقط یک نوع عدد را می‌شناسد.

 • اعداد می‌توانند به صورت اعشاری یا بدون اعشار نوشته شوند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x1 = 34.00;   // Written with decimals
var x2 = 34;    // Written without decimals


مشاهدهٔ نتیجه


اعداد بسیار بزرگ یا اعداد بسیار کوچک را می‌تواند به صورت عدد علمی نوشت:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var y = 123e5;   // 12300000
var z = 123e-5;   // 0.00123


مشاهدهٔ نتیجه

شما در مورد نوع دادهٔ عددی در فصول آینده، مطالب بیشتری را خواهید آموخت.

نوع داده‌ای بولین (Boolean)[ویرایش | ویرایش]

نوع داده‌ای بولین تنها می‌تواند دو مقدار داشته باشد: true یا false.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var x = 5;
var y = 5;
var z = 6;
(x == y)    // Returns true
(x == z)    // Returns false


مشاهدهٔ نتیجه


نوع داده‌ای بولین، معمولا در شرط‌ها استفاده می‌شوند.

شما در مورد شرط‌ها در فصول آینده، مطالب بیشتری را خواهید آموخت.

آرایه ها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

آرایه‌ها در جاوا اسکریپت درون براکت‌ها [ ] نوشته می‌شوند.

عناصر یک آرایه توسط علامت ویرگول (Comma) از یکدیگر جدا می‌شوند.

تیکه کد زیر، یک آرایه تعریف (می‌سازد) می‌کند که cars نام دارد و سه عضو (نام اتومبیل‌ها) دارد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];


مشاهدهٔ نتیجه


اَندیس آرایه‌ها در جاوا اسکریپت از صفر شروع می‌شود، این بدان معناست که اَندیس اولین عضو [0]، دومین عضو [1]، و بدین ترتیب تا آخرین عنصر آرایه ادامه دارد.

شما در مورد آرایه‌ها در فصول آینده، مطالب بیشتری را خواهید آموخت.

اشیاء (Objects) در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

اشیاء در جاوا اسکریپت درون علامت آکولاد { } نوشته می‌شوند.

مقدار ویژگی‌های شیء به صورت نام:مقدار (name:value) درون آکولاد نوشته می‌شوند و ویژگی‌های یک شیءنیز به وسیلهٔ علامت ویرگول , از یکدیگر جدا می‌شوند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};


مشاهدهٔ نتیجه


شیء فرد (person) در مثال بالا، دارای چهار ویژگی است:

 • نام
 • نام خانوادگی
 • سن
 • رنگ چشم.
شما در مورد اشیاء در فصول آینده، مطالب بیشتری را خواهید آموخت.

عملگر Typeof در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

شما می‌توانید برای پیدا کردن نوع یک متغیر از عملگر typeof استفاده کنید.

عملگر typeof نوع یک متغیر یا یک عبارت را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

typeof ""       // Returns "string"
typeof "John"     // Returns "string"
typeof "John Doe"   // Returns "string"


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

typeof 0       // Returns "number"
typeof 314      // Returns "number"
typeof 3.14      // Returns "number"
typeof (3)      // Returns "number"
typeof (3 + 4)    // Returns "number"


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار تعریف نشده (Undefined)[ویرایش | ویرایش]

یک متغیر خالی یا بدون مقدار در جاوا اسکریپت ، به صورت پیشفرض مقدار و نوع آن undefind (تعریف نشده) در نظرگرفته می شود.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var car;  // Value is undefined, type is undefined


مشاهدهٔ نتیجه


اگر هر متغیری را با مقدار undefind مقداردهی کنیم، این متغیر یک متغیر خالی در نظر گرفته می‌شود. نوع این متغیر نیز در این صورت، undefind یا تعریف نشده خواهد بود.

مثال[ویرایش | ویرایش]

car = undefined;  // Value is undefined, type is undefined


مشاهدهٔ نتیجه


مقادیر خالی[ویرایش | ویرایش]

یک مقدار خالی " " با مقدار undefind یا تعریف نشده برابر نیست.

یک مقدار خالی از نوع رشتهٔ متنی (string) هر دو (هم متغیر و هم داده درون آن) یک نوع داده صحیح دارند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var car = "";  // The value is "", the typeof is "string"


مشاهدهٔ نتیجه


مقدار هیچ (Null)[ویرایش | ویرایش]

در جاوا اسکریپت مقدار null، به معنی «هیچی» است. از این مقدار زمانی استفاده می‌شود که چیزی وجود نداشته باشد.

متأسفانه در جاوا اسکریپت، نوع داده‌ای مقدار null یک شیء (object) است.

شما می‌توانید این نتیجه را یعنی نتیجهٔ عملگر typeofب رای مقدار null را که برابر با object است را به عنوان یک باگ در نظر بگیرید.

نوع بازگشتی عملگر typeof برای مقدار null می‌بایست همان null باشد.

مثاال[ویرایش | ویرایش]

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = null;  // Now value is null, but type is still an object


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین شما می‌توانید با مقداردهی یک شیء به مقدار undefined، آن متغیر را خالی کنید.

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = undefined;  // Now both value and type is undefined


مشاهدهٔ نتیجه


تفاوت بین Undefined و Null در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

مقادیر undefined و null از نظر مقدار با یکدیگر برابرند ولی از نظر نوع داده با یکدیگر متفاوت‌اند:

typeof undefined      // undefined
typeof null        // object

null === undefined     // false
null == undefined     // true


مشاهدهٔ نتیجه


نوع داده Primitive[ویرایش | ویرایش]

یک داده از نوع primitive یک مقدار دادهٔ ساده بدون هیچ‌گونه ویژگی یا متد اضافی است.

عملگر typeof می‌تواند یکی از این نوع داده‌های primitive را به عنوان خروجی بازگرداند:

 • string
 • number
 • boolean
 • undefined

مثال[ویرایش | ویرایش]

typeof "John"       // Returns "string"
typeof 3.14        // Returns "number"
typeof true        // Returns "boolean"
typeof false        // Returns "boolean"
typeof x          // Returns "undefined" (if x has no value)


مشاهدهٔ نتیجه


مجموعه ای از داده ها در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

عملگر typeof می‌تواند یکی از دو مجموعه داده را نیز به عنوان خروجی برگرداند:

 • function
 • object

عملگر typeof برای اشیاء، آرایه‌ها و مقدار null، مقدار “object” را به عنوان خروجی بازمی‌گرداند.

عملوند typeof مقدار “object” را برای توابع به عنوان خروجی بازنمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

typeof {name:'John', age:34} // Returns "object"
typeof [1,2,3,4]       // Returns "object" (not "array", see note below)
typeof null         // Returns "object"
typeof function myFunc(){}  // Returns "function"


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر typeof مقدار "object" را برای آرایه‌ها به عنوان خروجی بازمی‌گرداند، زیرا که در جاوا اسکریپت آرایه‌ها نوعی شیء هستند.

تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]