اشیاء تاریخ و زمان

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
شیء Date در جاوا اسکریپت به ما اجازه می‌دهد که با تاریخ و زمان کار کنیم: [۱]

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();


مشاهدهٔ نتیجه

خروجی تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

به صورت پیشفرض، جاوا اسکریپت از موقعیت زمانی مرورگر استفاده می‌کند و زمان و تاریخ را به صورت یک رشته متنی کلی نمایش می‌دهد:


شما در مورد نمایش زمان و تاریخ‌ها در فصل‌های آینده در این آموزش مطالب بیشتری را خواهید آموخت.

ساختن شیء تاریخ (Date)[ویرایش | ویرایش]

اشیاء از نوع تاریخ و زمان یا date با متد سازندهٔ new Date() ساخته می‌شوند.

چهار راه برای ساختن یک شیء از نوع تاریخ و زمان وجود دارد:

new Date()
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
new Date(milliseconds)
new Date(date string)

متد سازنده new Date()[ویرایش | ویرایش]

متد new Date() یک شیءاز نوع تاریخ و زمان با زمان و تاریخ جاری می‌سازد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();


مشاهدهٔ نتیجه


اشیاء از نوع تاریخ و زمان ثابت (Static) هستند. زمان کامپیوتر ثابت نیست اما اشیاء از نوع تاریخ و زمان ثابت هستند.

new Date(year, month, ...)[ویرایش | ویرایش]

تکه کد new Date() یک شیء از نوع تاریخ و زمان با یک تاریخ و زمان به خصوص می‌سازد.

۷ عدد به ترتیب نشان دهنده، سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0);


مشاهدهٔ نتیجه

نکته: توجه داشته باشید که زبان جاوا اسکریپت ماه‌ها را از ۰ تا ۱۱ می‌شمارد.

شمارهٔ ماه ژانویه ۰ است و شماره ماه دسامبر ۱۱ است.


شش عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه هستند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30);


مشاهدهٔ نتیجه


۵ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه هستند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33);


مشاهدهٔ نتیجه


۴ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب، سال، ماه، روز و ساعت است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(2018, 11, 24, 10);


مشاهدهٔ نتیجه


۳ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب سال، ماه و روز است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(2018, 11, 24);


مشاهدهٔ نتیجه


۲ عدد نشان دهندهٔ به ترتیب سال و ماه هستند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(2018, 11);


مشاهدهٔ نتیجه


شما نمی‌توانید پارامتر ماه (month) را مقدار دهی نکنید. اگر شما فقط یک پارامتر به متد سازنده Date پاس دهید، این مقدار به عنوان میلی ثانیه در نظر گرفته می‌شود.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(2018);


مشاهدهٔ نتیجه


قرن گذشته[ویرایش | ویرایش]

سال‌های یک و دو رقمی به صورت xx19 تفسیر می‌شوند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(99, 11, 24);


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(9, 11, 24);


مشاهدهٔ نتیجه


new Date(dateString)[ویرایش | ویرایش]

متد new Date(dateString) یک شیء از نوع تاریخ و زمان از یک تاریخ و زمان متنی (string) ایجاد می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");


مشاهدهٔ نتیجه


تاریخ و زمان در فصل بعدی توضیح داده شده‌اند.

جاوا اسکریپت تاریخ و زمان را به صورت میلی ثانیه ذخیره می‌کند[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت تاریخ‌ها را به صورت میلی ثانیه از تاریخ یک ژانویه سال ۱۹۷۰ و راس ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ مطابق ساعت جهانی ذخیره می‌کند.

عدد صفر اشاره به یک ژانویه سال ۱۹۷۰ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ مطابق ساعت جهانی اشاره دارد.

new Date(milliseconds)[ویرایش | ویرایش]

تکه کد new Date(milliseconds) یک شیءاز نوع تاریخ و زمان به عنوان + زمان صفر ایجاد می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(0);


مشاهدهٔ نتیجه


یک ژانویه ۱۹۷۰ به علاوهٔ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ می ثانیه برابر با سه مارس ۱۹۷۳ است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(100000000000);


مشاهدهٔ نتیجه


یک ژانویه ۱۹۷۰ منهای ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ میلی ثانیه برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۶۶ است:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(-100000000000);


مشاهدهٔ نتیجه


مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date(86400000);


مشاهدهٔ نتیجه


یک روز (۲۴ ساعت) ۰۰۰ ۴۰۰ ۸۶ میلی ثانیه است.

متدهای تاریخ و زمان[ویرایش | ویرایش]

زمانی که یک شیءتاریخ و زمان ساخته می‌شود، تعداد بالایی از متدها به شما اجازه می‌دهد که بر روی آن شیءعملیات‌های مختلفی را انجام دهید.

متدهای تاریخ و زمان به شما اجازه می‌دهد که سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را مطابق با موقعیت زمانی محلی یا ساعت جهانی دریافت کنید یا آن را تنظیم کنید

متدهای اشیاء از نوع تاریخ و زمان در فصل بعدی توضیح داده شده‌اند.

نمایش تاریخ و زمان[ویرایش | ویرایش]

جاوا اسکریپت به صورت پیشفرض، تاریخ و زمان را به صورت یک رشته کامل متنی نمایش می‌دهد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Wed Mar 25 2015 04:30:00 GMT+0430 (Iran Daylight Time)


مشاهدهٔ نتیجهزمانی که شما یک شیءاز نوع تاریخ و زمان را در HTML نمایش می‌دهید، این تاریخ و زمان به صورت خودکار به یک رشته متنی با متد toString() تبدیل می‌شود.

مثال[ویرایش | ویرایش]

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d;


مشاهدهٔ نتیجه


دستور یکسان مثال فوق:[ویرایش | ویرایش]

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toString();

متد toUTCString() تاریخ و زمان را به یک رشته utc یا یک رشته مطابق استاندارد نمایش یک تاریخ تبدیل می‌کند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toUTCString();


مشاهدهٔ نتیجه


متد toDateString() تاریخ و زمان را به یک شیوه خواناتر تبدیل می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toDateString();


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا اسکریپت[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی[ویرایش]