متدهای شیء در نسخهٔ ES5

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

نسخه ECMAScript 5 متد شی زیادی به جاوا اسکریپت اضافه کرد.[۱]

// Adding or changing an object property
Object.defineProperty(object, property, descriptor)

// Adding or changing many object properties
Object.defineProperties(object, descriptors)

// Accessing Properties
Object.getOwnPropertyDescriptor(object, property)

// Returns all properties as an array
Object.getOwnPropertyNames(object)

// Returns enumerable properties as an array
Object.keys(object)

// Accessing the prototype
Object.getPrototypeOf(object)

// Prevents adding properties to an object
Object.preventExtensions(object)
// Returns true if properties can be added to an object
Object.isExtensible(object)

// Prevents changes of object properties (not values)
Object.seal(object)
// Returns true if object is sealed
Object.isSealed(object)

// Prevents any changes to an object
Object.freeze(object)
// Returns true if object is frozen
Object.isFrozen(object)

عوض کردن مقدار یک ویژگی[ویرایش | ویرایش]

شیوه نوشتار[ویرایش | ویرایش]

Object.defineProperty(object, property, {value : value})

این مثال مقدار یک ویژگی را تغییر می‌دهد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {
 firstName: "John",
 lastName : "Doe",
 language : "EN"
};

// Change a property
Object.defineProperty(person, "language", {value : "NO"});


مشاهدهٔ نتیجه


تغییر دادن متا دیتاها[ویرایش | ویرایش]

ES5 به ویژگی‌های متا دیتای زیر اجازه تغییر می‌دهد:

writable : true   // Property value can be changed
enumerable : true  // Property can be enumerated
configurable : true // Property can be reconfigured
writable : false   // Property value can not be changed
enumerable : false  // Property can be not enumerated
configurable : false // Property can be not reconfigured

ES5 اجازه می‌دهد که متدهای Getter و setter تغییر پیدا کنند:

// Defining a getter
get: function() { return language }
// Defining a setter
set: function(value) { language = value }

این مثال language را فقط خواندنی می‌کند:

Object.defineProperty(person, "language", {writable:false});

این مثال ویژگی language را غیرقابل شمارش یا enumerable می‌کند:

Object.defineProperty(person, "language", {enumerable:false});

لیست کردن تمام ویژگی ها[ویرایش | ویرایش]

این مثال کلیه ویژگی‌های یک شی را لیست می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {
 firstName: "John",
 lastName : "Doe"
 language : "EN"
};

Object.defineProperty(person, "language", {enumerable:false});
Object.getOwnPropertyNames(person); // Returns an array of properties


مشاهدهٔ نتیجه


لیست کردن ویژگی های قابل شمارش (Enumerable)[ویرایش | ویرایش]

این مثال فقط ویژگی‌های قابل شمارش یک شی را لیست می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = {
 firstName: "John",
 lastName : "Doe"
 language : "EN"
};

Object.defineProperty(person, "language", {enumerable:false});
Object.keys(person); // Returns an array of enumerable properties


مشاهدهٔ نتیجه


اضافه کردن یک ویژگی[ویرایش | ویرایش]

این مثال یک ویژگی جدید به یک شی اضافه می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

// Create an object:
var person = {
 firstName: "John",
 lastName : "Doe",
 language : "EN"
};

// Add a property
Object.defineProperty(person, "year", {value:"2008"});


مشاهدهٔ نتیجه


اضافه کردن متدهای Getter و Setter[ویرایش | ویرایش]

از متد Object.defineProperty() می‌توان برای اضافه کردن متدهای Getter و Setter استفاده نمود:

مثال[ویرایش | ویرایش]

//Create an object
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe"};

// Define a getter
Object.defineProperty(person, "fullName", {
 get : function () {return this.firstName + " " + this.lastName;}
});


مشاهدهٔ نتیجه


مثال یک شمارنده[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

// Define object
var obj = {counter:0};

// Define setters
Object.defineProperty(obj, "reset", {
 get : function () {this.counter = 0;}
});
Object.defineProperty(obj, "increment", {
 get : function () {this.counter++;}
});
Object.defineProperty(obj, "decrement", {
 get : function () {this.counter--;}
});
Object.defineProperty(obj, "add", {
 set : function (value) {this.counter += value;}
});
Object.defineProperty(obj, "subtract", {
 set : function (i) {this.counter -= i;}
});

// Play with the counter:
obj.reset;
obj.add = 5;
obj.subtract = 1;
obj.increment;
obj.decrement;


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی[ویرایش]