مقدمه‌ای بر JSON

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


JSON (سرواژهٔ: JavaScript Object Notation) است.

JSON (به فارسی: جِیسون) یک روش برای ذخیره و تبادل داده‌است.

JSON یک متن است که بصورت تعریف شیء در جاوا اسکریپت نوشته شده‌است. [۱]

تبادل اطلاعات

هنگام تبادل اطلاعات بین یک مرورگر و یک سرور، اطلاعات فقط می‌توانند از نوع متنی باشند.

JSON یک متن است، و ما می‌توانیم شیء جاوا اسکریپت را به JSON تبدیل کرده و آن JSON را به سمت سرور ارسال کنیم.

ما همچنین می‌توانیم هر گونه JSON دریافتی از سمت سرور را به اشیاء جاوا اسکریپت تبدیل کنیم.

این راهی است که ما می‌توانیم با اطلاعات همانند اشیاء جاوا اسکریپت بدون هیچ گونه تبدیل و ترجمه‌های پیچیده استفاده کنیم.

ارسال داده

اگر شما اطلاعاتی را در یک شیء جاوا اسکریپت ذخیره کرده‌اید، شما می‌توانید آن شیء را به JSON تبدیل کرده و آن را به سمت سرور ارسال کنید:

مثال

var myObj = {name: "John", age: 31, city: "New York"};
var myJSON = JSON.stringify(myObj);
window.location = "demo_json.php?x=" + myJSON;


مشاهدهٔ نتیجه


شما مطالب بیشتری را در مورد تابع JSON.stringify() در فصل‌های آینده این آموزش بیاموزید.

دریافت اطلاعات

اگر شما اطلاعات را در قالب JSON دریافت کنید، شما می‌توانید آن را به یک شیء جاوا اسکریپت تبدیل کنید:

مثال

var myJSON = '{"name":"John", "age":31, "city":"New York"}';
var myObj = JSON.parse(myJSON);
document.getElementById("demo").innerHTML = myObj.name;


مشاهدهٔ نتیجه


شما می‌توانید مطالب بیشتری را در مورد متد JSON.parse() در فصل‌های آینده این آموزش بیاموزید.

ذخیره اطلاعات

هنگام ذخیره اطلاعات، اطلاعات می‌بایست یک فرمت قابل قبول داده باشد و جدای روشی که شما برای ذخیره آن استفاده می‌کنید، رشته متنی یا Text یکی از آن فرمت‌های قابل قبول است.

JSON ذخیره اشیاء جاوا اسکریپت را همانند رشته‌های متنی ممکن می‌سازد.

مثال

ذخیره اطلاعات در حافظه داخلی

// Storing data:
myObj = {name: "John", age: 31, city: "New York"};
myJSON = JSON.stringify(myObj);
localStorage.setItem("testJSON", myJSON);

// Retrieving data:
text = localStorage.getItem("testJSON");
obj = JSON.parse(text);
document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name;


مشاهدهٔ نتیجه


JSON چیست؟

JSON (سرواژهٔ: JavaScript Object Notation) است.


JSON یک فرمت سبک تبادل داده‌است.

JSON یک ساختار خودتشریح دارد و فهم آن آسان است.

JSON مستقل از زبان برنامه‌نویسی است. [توضیحات ۱]

فرمت JSON در حقیقت توسط داگلاس کروکفورد (Douglas Crockford) ساخته شده‌است.

چرا ما از JSON استفاده می‌کنیم؟

از آنجایی که فرمت JSON فقط رشته‌های متنی است، می‌تواند به آسانی به یک سرور ارسال شود و به عنوان یک نوع اطلاعات توسط هر زبان برنامه‌نویسی‌ای استفاده شود.

جاوا اسکریپت یک تابع تعبیه شده یا پیش‌فرض برای تبدیل متنی که به صورت فرمت JSON نوشته شده‌است به اشیاء جاوا اسکریپت دارد:

JSON.parse() 

بنابراین، اگر شما اطلاعات را از یک سرور در قالب JSON دریافت کنید، شما می‌توانید از آن همانند هر شیء جاوا اسکریپت دیگری استفاده کنید.

توضیحات

  1. JSON از شیوه نوشتار جاوا اسکریپت استفاده می‌کند، اما فرمت JSON فقط متن است. متن‌ها می‌توانند توسط هر زبان برنامه‌نویسی‌ای به عنوان اطلاعات خوانده شده و استفاده شوند.

منابع آموزشی