داده‌های مجاز در JSON

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


نوع داده های معتبر[ویرایش | ویرایش]

در JSON، مقادیر می‌بایست از یکی از نوع داده‌های زیر باشند: [۱]

  • یک رشته متنی
  • یک عدد
  • یک شیء (شیء JSON)
  • یک آرایه
  • یک مقدار منطقی
  • null

مقادیر JSON نمی‌توانند یکی از نوع داده‌های زیر باشند:

  • یک تابع
  • یک تاریخ و زمان
  • مقدار

رشته های متنی در JSON[ویرایش | ویرایش]

رشته‌های متنی می‌بایست درون یک جفت علامت زگوند " نوشته شوند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

{ "name":"John" }

اعداد در JSON[ویرایش | ویرایش]

اعداد در JSON می‌بایست یا به صورت صحیح یا اعشاری باشند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

{ "age":30 }

اشیاء در JSON[ویرایش | ویرایش]

مقادیر در JSON می‌توانند به صورت اشیاء باشند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

{
"employee":{ "name":"John", "age":30, "city":"New York" }
}
اشیایی که به عنوان مقدار در نظر گرفته می‌شوند می‌بایست قوانین یکسانی همانند اشیاء JSON را پیروی کنند.

آرایه های JSON[ویرایش | ویرایش]

مقادیر در JSON می‌توانند به صورت آرایه باشند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

{
"employees":[ "John", "Anna", "Peter" ]
}

مقادیر منطقی در JSON[ویرایش | ویرایش]

مقادیر در JSON می‌توانند به صورت true/false باشند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

{ "sale":true }

مقدار null در JSON[ویرایش | ویرایش]

مقادیر در JSON می‌توانند null باشند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

{ "sale":true }

منابع آموزشی[ویرایش]