اشیاء JSON

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
(تغییرمسیر از JavaScript:JS JSON/اشیاء json)


شیوه نوشتار شیء در JSON[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

{ "name":"John", "age":30, "car":null }

اشیاء در JSON توسط { } احاطه می‌شوند. [۱]

اشیاء در JSON به صورت جفت‌هایی از کلید/مقدار نوشته می‌شوند.

کلیدها می‌بایست به صورت رشته‌ای متنی باشند و مقادیر آنها می‌بایست از یک نوع داده معتبر (رشته متنی، عدد، شیء، آرایه، مقادیر منطقی یا null) باشد.

کلیدها و مقادیرشان با یک: از یک دیگر جدا می‌شوند.

هر جفت کلید/مقدار توسط ویرگول , از یک دیگر جدا می‌شود.

دسترسی به مقادیر شیء[ویرایش | ویرایش]

شما می‌توانید به مقادیر شیء با استفاده از علامت نقطه . دسترسی پیدا کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj.name;


مشاهدهٔ نتیجه


شما همچنین می‌توانید به مقادیر اشیاء با استفاده از علامت [ ] دسترسی داشته باشید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj["name"];


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد یک حلقه درون یک شیء[ویرایش | ویرایش]

شما می‌توانید به وسیلهٔ حلقه for-in در بین ویژگی‌های شیء حلقه ایجاد کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
 document.getElementById("demo").innerHTML += x;
}


مشاهدهٔ نتیجه


در یک حلقه for-in، از علامت [ ] برای دسترسی به مقادیر ویژگی‌ها استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
 document.getElementById("demo").innerHTML += myObj[x];
}


مشاهدهٔ نتیجه


اشیاء JSON تو در تو[ویرایش | ویرایش]

مقادیر در یک شیء JSON می‌توانند یک شیء JSON دیگر باشند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj = {
 "name":"John",
 "age":30,
 "cars": {
  "car1":"Ford",
  "car2":"BMW",
  "car3":"Fiat"
 }
 }

شما می‌توانید به مقادیر اشیاء تو در تو JSON با استفاده از علامت نقطه . یا [ ] دسترسی داشته باشید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

x = myObj.cars.car2;
// or:
x = myObj.cars["car2"];


مشاهدهٔ نتیجه


ویرایش مقادیر[ویرایش | ویرایش]

شما می‌توانید از علامت. برای ویرایش هر نوع مقداری در یک شیء JSON استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj.cars.car2 = "Mercedes";


مشاهدهٔ نتیجه


شما همچنین می‌توانید از علامت [ ] برای تغییر یا ویرایش یک مقدار در یک شیء JSON استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

myObj.cars["car2"] = "Mercedes";


مشاهدهٔ نتیجه


حذف ویژگیهای یک شیء در JSON[ویرایش | ویرایش]

از کلمه کلیدی delete برای حذف ویژگی‌های یک شیء JSON استفاده کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

delete myObj.cars.car2;


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی[ویرایش]