اسناد HTML DOM

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

شیء HTML DOM document شیءست که صاحب تمامی اشیاء در صفحه وب شماست.[۱]

شیء HTML DOM Document

شیء سند (document object) صفحه وب شما را ارائه می‌دهد.

اگر شما می‌خواهید که به هر نوع عنصر در صفحه HTML دسترسی داشته باشید، شما همیشه از دسترسی با شیء سند (document object) شروع می‌کنید.

در زیر مثال‌هایی برای شرح چگونگی استفاده شیء سند (document object) برای دسترسی و تغییر HTML وجود دارد.

پیدا کردن عناصر HTML

متد توضیحات
document.getElementById(id) یک عنصر را بر اساس شناسه یا id عنصر پیدا می‌کند
document.getElementsByTagName(name) عنصر را بر اساس نام تگ پیدا می‌کند
document.getElementsByClassName(name) عنصر را بر اساس نام کلاس پیدا می‌کند

تغییر عناصر HTML

ویژگی توضیحات
element.innerHTML = new html content مقدار ویژگی innerHTML یک عنصر را تغییر می‌دهد
element.attribute = new value مقدار یک خاصیت از یک عنصر HTML را تغییر می‌دهد
element.style.property = new style استایل یک سند HTML را تغییر می‌دهد
متد توضیحات
element.setAttribute(attribute, value) مقدار یک خاصیت (attribute) یک عنصر HTML را تغییر می‌دهد

اضافه و حذف کردن عناصر

متد توضیحات
document.createElement(element) ساخت یک عنصر HTML
document.removeChild(element) حذف یک عنصر HTML
document.appendChild(element) اضافه کردن یک عنصر HTML
document.replaceChild(new, old) جابه‌جا کردن یک عنصر HTML
document.write(text) نوشتن یک رشته متنی در خروجی سند HTML

اضافه کردن مدیریت رویدادها

متد توضیحات
document.getElementById(id).onclick = function(){code} اضافه کردن مدیریت رویداد برای رویداد کلیک روی عنصر

پیدا کردن عناصر HTML

اولین مرحله از HTML DOM (سال ۱۹۹۸)، ۱۱ عنصر HTML، مجموعه اشیاء و ویژگی را تعریف کرد. این موارد هنوز در HTML5 معتبر هستند.

بعدا در HTML DOM مرحله ۳، اشیاء مجموعه‌ها و ویژگی‌های بیشتری اضافه شدند.

ویژگی توضیحات Dom
document.anchors تمامی عناصر <a> را که یک خاصیت نام name دارند را برمی‌گرداند ۱
document.anchors تمامی عناصر <applet> را برمی‌گرداند (این مورد در HTML 5 منسوخ شده‌است) ۱
document.baseURI URI پایه و مطلق سند را برمی‌گرداند ۳
document.body عنصر <body> را برمی‌گرداند ۱
document.cookie کوکی سند را برمی‌گرداند ۱
document.doctype نوع سند را برمی‌گرداند ۳
document.documentElement عنصر <html> را برمی گرداند ۳
document.documentMode حالتی که مرورگر از آن استفاده می‌کند را برمی‌گرداند ۳
document.documentURI URI سند را برمی‌گرداند ۳
document.domain نام دامنه (domain name) فایل سند را برمی‌گرداند ۱
document.domConfig منسوخ شده. تنظیمات مربوط به DOM را به طور کامل برمی‌گرداند ۳
document.embeds تمامی عناصر <embed> را برمی‌گرداند ۳
document.forms تمامی عناصر <form> را برمی‌گرداند ۱
document.head عنصر <head> را برمی‌گرداند ۳
document.images تمامی عناصر <img> را برمی‌گرداند ۱
document.implementation پیاده‌سازی DOM را برمی‌گرداند ۳
document.inputEncoding Encoding یا character set فایل سند را برمی‌گرداند ۳
document.lastModified تاریخ و زمان بروزرسانی فایل سند را برمی‌گرداند ۳
document.links تمامی عناصر <area> و <a> که خاصیت href دارند را برمی‌گرداند ۱
document.readyState وضعیت بارگذاری صفحه سند را برمی‌گرداند ۳
document.referrer URI فایل referrer یا فایل لینک شده را برمی‌گرداند ۱
document.scripts تمامی عناصر <script> را برمی‌گرداند ۳
document.strictErrorChecking در صورتی که بررسی خطا اجباری باشد مقداری را برمی‌گرداند ۳
document.title عنصر <title> را برمی‌گرداند ۱
document.URL آدرس کامل (URL) فایل سند را برمی‌گرداند ۱

منابع آموزشی