پنجرهٔ صفحه نمایش

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

Object (به فارسی: شیء) window.screen شامل اطلاعاتی در مورد صفحه نمایش کاربر می‌شود. [۱]

پنجرهٔ صفحه نمایش[ویرایش | ویرایش]

شیء window.screen را می‌توان بدون پییشوند window نوشت.

ویژگی‌ها:

  • screen.width
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth

عرض پنجرهٔ صفحه نمایش[ویرایش | ویرایش]

ویژگی window.screen عرض صفحه نمایش کاربر بازدید‌کننده را بر حسب پیکسل برمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

نمایش عرض صفحه نمایش بر حسب پیکسل:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Width: " + screen.width;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Width: 1280


مشاهدهٔ نتیجه


ارتفاع پنجرهٔ صفحه نمایش[ویرایش | ویرایش]

ویژگی screen.height مقدار ارتفاع صفحه نمایش کاربر بازدیدکننده را بر حسب پیکسل برمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

ارتفاع صفحه نمایش را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Height: " + screen.height;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Height: 1024


مشاهدهٔ نتیجه


عرض در دسترس پنجره نمایش[ویرایش | ویرایش]

ویژگی screen.availWidth مقدار عرض پنجرهٔ صفحه نمایش کاربر منهای امکانات رابط کاربری مثل نوار وظیفه ویندوز (Windows Taskbar) را برمی گردند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

عرض در دسترس پنجرهٔ صفحه نمایش را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Available Screen Width: " + screen.availWidth;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Available Screen Width: 1280


مشاهدهٔ نتیجه


ارتفاع در دسترس پنجرهٔ صفحه نمایش[ویرایش | ویرایش]

ویژگی screen.availHeight ارتفاع صفحه نمایش کاربر بازدید کننده را منهای امکانات رابط کاربری مثل نوار وظیفه در ویندوز (Windows Taskbar) را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

ارتفاع در دسترس پنجرهٔ صفحه نمایش را بر حسب پیکسل نمایش می‌دهد:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Available Screen Height: " + screen.availHeight;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Available Screen Height: 984


مشاهدهٔ نتیجه


عمق رنگ پنجرهٔ صفحه نمایش[ویرایش | ویرایش]

ویژگی screen.colorDepth اعداد بیتی را که برای نمایش یک رنگ استفاده می‌کند را برمی‌گرداند.

تمامی کامپیوترهای مدرن از سخت‌افزارهای ۲۴ یا ۳۲ بیتی برای وضوح رنگ استفاده می‌کنند.

  • ۲۴ بیت = ۱۶٬۷۷۷٬۲۱۶ رنگ مختلف واقعی "True Colors"
  • ۳۲ بیت = ۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۷ رنگ سیر یا عمیق مختلف "Deep Colors"

کامپیوترهای قدیمی از ۱۶ بیتی استفاده می‌کنند: ۶۵٬۵۳۶ رنگ بالا ("High Colors") با وضوح تصویر مختلف.

کامپیوترهای خیلی قدیمی و تلفن‌های قدیمی از ۸ بیتی استفاده می‌کردند: ۲۵۶ رنگ مختلف VGA.

مثال[ویرایش | ویرایش]

عمق صفحه نمایش را بر حسب بیت نمایش می‌دهد:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Color Depth: " + screen.colorDepth;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Color Depth: 24


مشاهدهٔ نتیجه

مقادیر #rrggbb (rgb) در HTML رنگ‌های واقعی ("True Colors") نامیده می‌شوند. (۱۶٬۷۷۷٬۲۱۶ رنگ مختلف)

عمق (Depth) پیکسل پنجرهٔ صفحه نمایش[ویرایش | ویرایش]

ویژگی screen.pixelDepth عمق پیکسل صفحه نمایش را برمی‌گرداند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

نمایش عمق پیکسل‌های صفحه نمایش بر حسب بیت:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Pixel Depth: " + screen.pixelDepth;

نتیجه برابر خواهد بود با:

Screen Pixel Depth: 24


مشاهدهٔ نتیجه

برای رایانه‌های مدرن، عمق رنگ و عمق پیکسل با یکدیگر برابرند.

منابع آموزشی[ویرایش]