موقعیت پنجره

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

Object (به فارسی: شیء) window.location می‌تواند برای دریافت آدرس صفحه جاری (URL) و هدایت مرورگر به یک صفحه جدید استفاده شود. [۱]

شیء window.location را می‌توان بدون پیشوند window نوشت.

برخی از مثال‌ها:

  • window.location.href مقدار href (URL) صفحه جاری را برمی‌گرداند
  • window.location.hostname نام دامنه (domain name) میزبان وب را برمی‌گرداند
  • window.location.pathname مسیر (path) و نام فایل صفحه جاری را برمی‌گرداند
  • window.location.protocol پروتکل وب استفاده شده (http یا https) را برمی‌گرداند
  • window.location.assign() یک سند جدید را بارگذاری می‌کند

موقعیت پنجره Href

ویژگی window.location.href مقدار URL صفحه جاری را برمی‌گرداند.

مثال

href (URL) صفحه جاری را برمی‌گرداند:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page location is " + window.location.href;

نتیجه برابر است با:

Page location is https://motocode.ir/Short/z


مشاهدهٔ نتیجه


موقعیت پنجره Hostname

ویژگی window.location.hostname نام میزبان اینترنت (صفحه جاری) را برمی‌گرداند.

مثال

نام میزبان را نمایش می‌دهد:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page hostname is " + window.location.hostname;

نتیجه برابر است با:

Page hostname is www.motocode.ir


مشاهدهٔ نتیجه


موقعیت پنجره Pathname

ویژگی window.location.pathname نام مسیر (path name) صفحه جاری را برمی‌گرداند.

مثال

نام مسیر جاری را نمایش می‌دهد:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page path is " + window.location.pathname;

نتیجه برابر است با:

Page path is /Short/z


مشاهدهٔ نتیجه


موقعیت پنجره Protocol

ویژگی window.location.protocol پروتکل وب صفحه را برمی‌گرداند.

مثال

پروتکل وب را نمایش می‌دهد:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page protocol is " + window.location.protocol;

نتیجه برابر است با:

Page protocol is https:


مشاهدهٔ نتیجه


موقعیت پنجره Port

ویژگی window.location.port شماره پورت میزبان اینترنت (صفحه جاری) را برمی‌گرداند.

مثال

نمایش نام میزبان:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Port number is " + window.location.port;

نتیجه برابر است با:

Port number is


مشاهدهٔ نتیجه


بسیاری از مرورگرها شماره پورت‌های پیشفرض (۸۰ برای http و ۴۴۳ برای https) را نمایش نمی‌دهند.

موقعیت پنجره Assign

متد window.location.assign() یک سند جدید را بارگذاری می‌کند.

مثال

یک سند جدید را بارگذاری می‌کند:

<html>
<head>
<script>
function newDoc() {
  window.location.assign("https://motocode.ir")
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Load new document" onclick="newDoc()">

</body>
</html>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی