رویدادهای زمان‌بندی شده

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

جاوا اسکریپت می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف اجرا شود. [۱]

به این‌کار رویدادهای زمان‌بندی‌شده می‌گویند.

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


رویدادهای زمانبندی شده[ویرایش | ویرایش]

شیء window اجازه اجرای کد در یک بازه زمانی مشخص را می‌دهد.

این بازه‌های زمانی را رویدادهای زمانبندی شده می‌نامند.

دو متد کلیدی برای استفاده در جاوا اسکریپت، عبارتند از:

  • setTimeout(function, milliseconds)

یک تابع را بعد از گذشت یک مدت میلی ثانیه مشخص اجرا می‌کند.

  • setTimeout(function, milliseconds)

همانند تابع setTimeout() است، اما اجرای تابع را به صورت ادامه‌دار تکرار می‌کند.

دو متد setTimeout() و setInterval() دو متد شیء پنجره در HTML DOM هستند.

متد setTimeout()[ویرایش | ویرایش]

window.setTimeout(function, milliseconds);

متد window.setTimeout() را می‌توان بدون پیشوند window نوشت.

پارامتر اول تابعی است که می‌بایست اجرا شود.

پارامتر دوم مدت زمانی که می‌بایست قبل از اجرا بگذرد را به میلی ثانیه دریافت می‌کند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

روی یک دکمه کلیک کنید. ۳ ثانیه صبر کنید، و صفحه به شما پیغام "Hello" را به صورت جعبه هشدار (alert) نمایش می‌دهد:

<button onclick="setTimeout(myFunction, 3000)">Try it</button>

<script>
function myFunction() {
 alert('Hello');
}
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


چگونه اجرا را متوقف کنیم؟[ویرایش | ویرایش]

متد clearTimeout() اجرای تابع مشخص شده در متد setTimeout() را متوقف می‌کند.

window.clearTimeout(timeoutVariable)

متد window.clearTimeout() را می‌توان بدون پیشوند window نوشت.

متد clearTimeout() متغیر برگشتی از متد setTimeout() رامشخص می‌کند:

myVar = setTimeout(function, milliseconds);
clearTimeout(myVar);

اگر متد اجرا نشد، شما می‌توانید اجرا را با فراخوانی متد clearTimeout() متوقف کنید:

مثال[ویرایش | ویرایش]

همانند مثال بالا، اما دکمه "Stop" اضافه شده‌است:

<button onclick="myVar = setTimeout(myFunction, 3000)">Try it</button>

<button onclick="clearTimeout(myVar)">Stop it</button>


مشاهدهٔ نتیجه


متد setInterval()[ویرایش | ویرایش]

متد setInterval() یک تابع را در یک بازه زمانی مشخص تکرار می‌کند.

window.setInterval(function, milliseconds);

متد window.setInterval() را می‌توان بدون پیشوند window نوشت.

پارامتر اول، تابعی است که می‌بایست اجرا شود.

پارامتر دوم، مدت زمانی که می‌بایست بین هر اجرا صبر شود را دریافت می‌کند.

این مثال، تابعی به نام "myTimer" را هر یک ثانیه (همانند یک ساعت دیجیتال) فراخوانی می‌کند.

مثال[ویرایش | ویرایش]

نمایش زمان فعلی:

var myVar = setInterval(myTimer, 1000);

function myTimer() {
 var d = new Date();
 document.getElementById("demo").innerHTML = d.toLocaleTimeString();
}


مشاهدهٔ نتیجه


در یک ثانیه، ۱۰۰۰ میلی ثانیه وجود دارد.

چگونه اجرا را متوقف کنیم؟[ویرایش | ویرایش]

متد clearInterval() اجرای تابع مشخص شده در متد setInterval() را متوقف می‌کند.

window.clearInterval(timerVariable)

متد window.clearInterval() را می‌توان بدون پیشوند window نوشت.

متد clearInterval() از متغیر بازگشتی متد setInterval() استفاده می‌کند:

myVar = setInterval(function, milliseconds);
clearInterval(myVar);

مثال[ویرایش | ویرایش]

همانند مثال بالا، اما ما یک دکمه متوقف کردن زمان یا " Stop time" اضافه کردیم:

<p id="demo"></p>

<button onclick="clearInterval(myVar)">Stop time</button>

<script>
var myVar = setInterval(myTimer, 1000);
function myTimer() {
 var d = new Date();
 document.getElementById("demo").innerHTML = d.toLocaleTimeString();
}
</script>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال‌های بیشتر[ویرایش | ویرایش]

یک زمان‌بندی ساده دیگر

ساعتی که با یک رویداد زمان‌بندی شده ساخته شده‌است


منابع آموزشی[ویرایش]