جعبه پیغام

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

جاوا اسکریپت سه نوع جعبه پیغام (Popup box) دارد: [۱]

  1. جعبه هشدار (Alert)
  2. جعبه تأیید (Confirm)
  3. جعبه اعلان (Promot)


جعبه هشدار (Alert)[ویرایش | ویرایش]

جعبه هشدار زمانی استفاده می‌شود که شما می‌خواهید از نمایش اطلاعات به کاربر اطمینان حاصل کنید.

زمانی که یک جعبه هشدار نمایش داده می‌شود، کاربر مجبور است تا روی دکمه "OK" برای ادامه پروسه کلیک کند.

شیوه نوشتار[ویرایش | ویرایش]

window.alert("sometext");

متد window.alert() را می‌توان بدون پیشوند window نوشت.

مثال[ویرایش | ویرایش]

alert("I am an alert box!");


مشاهدهٔ نتیجه


جعبه تأیید (Confirm)[ویرایش | ویرایش]

جعبه تأیید زمانی استفاده می‌شود که شما می‌خواهید کاربر چیزی را تأیید کند.

زمانی که جعبه تأیید نمایش داده می‌شود، کاربر یا روی "OK" یا روی "Cancel" برای ادامه پروسه کلیک خواهد کرد.

در صورتی کاربر روی "OK" کلیک کند، جعبه مقدار true را برمی‌گرداند. اگر کاربر روی "Cancel" کلیک کند، جعبه مقدار false را برمی‌گرداند.

شیوه نوشتار[ویرایش | ویرایش]

window.confirm("sometext");

متد window.confirm() را می‌توان بدون پیشوند window نوشت.

مثال[ویرایش | ویرایش]

if (confirm("Press a button!")) {
  txt = "You pressed OK!";
} else {
  txt = "You pressed Cancel!";
}


مشاهدهٔ نتیجه


جعبه اعلان (Promot)[ویرایش | ویرایش]

جعبه اعلان زمانی استفاده می‌شود که شما می‌خواهید از کاربر مقدار ورودی را قبل از ورود به یک صفحه دریافت کنید.

زمانی که جعبه اعلان ظاهر می‌شود، کاربر می‌بایست روی "OK" یا "Cancel" بعد از وارد کردن مقدار ورودی خواسته شده، برای ادامه پروسه کلیک کند.

اگر کاربر روی "OK" کلیک کند، جعبه مقدار ورودی دریافت شده را برمی‌گرداند. اگر کاربر روی "Cancel" کلیک کند، جعبه مقدار null را برمی‌گرداند.

شیوه نوشتار[ویرایش | ویرایش]

window.prompt("sometext","defaultText");

متد window.prompt() رامی توان بدون پیشوند window نوشت.

مثال[ویرایش | ویرایش]

var person = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");

if (person == null || person == "") {
  txt = "User cancelled the prompt.";
} else {
  txt = "Hello " + person + "! How are you today?";
}


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد فاصله بین خطوط در جعبه پیام ها[ویرایش | ویرایش]

برای نمایش فاصله بین خطوط درون یک جعبه پیام از یک بک اسلش / که بعد از آن کاراکتر n قرار گرفته‌ است استفاده کنید.

مثال[ویرایش | ویرایش]

alert("Hello\nHow are you?");


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی[ویرایش]