مقادیر منطقی

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

مقادیر منطقی (Booleans) در جاوا

بسیاری از موارد، در برنامه‌نویسی، شما به نوعی از داده نیاز دارید که تنها دو مقدار را ذخیره کند، مانند: [۱]

  • YES / NO
  • ON / OFF
  • TRUE / FALSE

برای این امر، جاوا نوع داده boolean را دارد که می‌تواند مقادیر true یا false را در خود ذخیره کند.

مقادیر منطقی

نوع منطقی به وسیله کلمه کلیدی boolean تعریف می‌شود و تنها می‌تواند مقادیر true یا false را ذخیره کند:

مثال

boolean isJavaFun = true;
boolean isFishTasty = false;
System.out.println(isJavaFun);     // Outputs true
System.out.println(isFishTasty);   // Outputs false


مشاهدهٔ نتیجه


اما، برگرداندن مقادیر منطقی از سوی عبارات منطقی برای بررسی شرط‌ها (مثال پایین را ببینید) بسیار رایج‌تر است.

عبارت‌های منطقی

یک عبارت منطقی یک عبارت جاوا است که یک مقدار منطقی یعنی true یا{ {کد|code=false|lang=java|class=|id=|style=color: #FF9933;}} را برمی‌گرداند.

شما می‌توانید از یک عملگر مقایسه‌ای، همانند عملگر بزرگتر از (>) استفاده کنید تا بفهمید که یک عبارت (و یا یک متغیر) مقدار True دارد:

مثال

int x = 10;
int y = 9;
System.out.println(x > y); // returns true, because 10 is higher than 9


مشاهدهٔ نتیجه


و یا حتی ساده‌تر:

مثال

System.out.println(10 > 9); // returns true, because 10 is higher than 9


مشاهدهٔ نتیجه


در مثال زیر، ما از عملگر برابری (==) برای بررسی یک عبارت استفاده می‌کنیم:

مثال

int x = 10;
System.out.println(x == 10); // returns true, because the value of x is equal to 10


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

System.out.println(10 == 15); // returns false, because 10 is not equal to 15


مشاهدهٔ نتیجه

مقادیر منطقی اساس تمامی عمل‌های مقایسه‌ای و شرط‌ها در جاوا است.

شما مطالب بیشتری را در مورد شرط‌ها در فصل آینده خواهید آموخت.

تمرینات جاوا


منابع آموزشی