عملگرها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

عملگرها برای انجام عملیات‌ها روی متغیرها و مقدارها استفاده می‌شوند.[۱]

در مثال زیر، ما از عملگر + برای جمع دو مقدار استفاده می‌کنیم:

مثال

int x = 100 + 50;


مشاهدهٔ نتیجه


اگر چه عملگر + اغلب برای جمع کردن دو مقدار استفاده می‌شود، مانند مثال فوق، اما این عملگر می‌تواند برای جمع یک متغیر با یک مقدار یا یک متغیر با متغیر دیگر استفاده شود:

مثال

int sum1 = 100 + 50;    // 150 (100+ 50)
int sum2 = sum1 + 250;   // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;   // 800 (400 + 400)


مشاهدهٔ نتیجه


جاوا عملگرها را به صورت زیر گروه‌بندی کرده‌است:

 • عملگرهای ریاضی
 • عملگرهای مقداردهی
 • عملگرهای مقایسه‌ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی

عملگرهای ریاضی

عملگرهای ریاضی برای انجام عملیات‌های رایج ریاضی استفاده می‌شوند.

عملگر نام توضیحات مثال امتحان کنید
+ جمع دو مقدار را با یکدیگر جمع می‌کند x + y مشاهدهٔ نتیجه
- تفریق یک مقدار از مقدار دیگر کم می‌کند x - y مشاهدهٔ نتیجه
* ضرب یک مقدار را در مقدار دیگر ضرب می‌کند x * y مشاهدهٔ نتیجه
/ تقسیم یک مقدار بر مقدار دیگر تقسیم می‌کند x / y مشاهدهٔ نتیجه
% باقی مانده باقی مانده تقسیم را برمی‌گرداند x % y مشاهدهٔ نتیجه
++ افزایش یک واحد مقدار یک متغیر را ۱ واحد افزایش می‌دهد ++x مشاهدهٔ نتیجه
-- کاهش یک واحد مقدار یک متغیر را ۱ واحد کاهش می‌دهد --x مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای مقداردهی جاوا

عملگرهای مقداردهی برای مقداردهی متغیرها استفاده می‌شود.

در مثال زیر، ما از عملگر مقداردهی (+) برای مقدار دهی متغیری که x نامیده می‌شود، با مقدار عدد ۱۰ استفاده می‌کنیم:

مثال

int x = 10;


مشاهدهٔ نتیجه


عملگر جمع مقداردهی (+=) یک مقدار را به یک متغیر اضافه می‌کند:

مثال

int x = 10;
x += 5;


مشاهدهٔ نتیجه


لیستی از تمام عملگرهای مقدار دهی را در زیر می‌بینید:

عملگر مثال دستور همسان امتحان کنید
= x = 5 x = 5 مشاهدهٔ نتیجه
+= x += 3 x = x + 3 مشاهدهٔ نتیجه
-= x -= 3 x = x - 3 مشاهدهٔ نتیجه
*= x *= 3 x = x * 3 مشاهدهٔ نتیجه
/= x /= 3 x = x / 3 مشاهدهٔ نتیجه
%= x %= 3 x = x % 3 مشاهدهٔ نتیجه
&= x &= 3 x = x & 3 مشاهدهٔ نتیجه
|= x |= 3 x = x | 3 مشاهدهٔ نتیجه
^= x ^= 3 x = x ^ 3 مشاهدهٔ نتیجه
>>= x >>= 3 x = x >> 3 مشاهدهٔ نتیجه
<<= x <<= 3 x = x << 3 مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای مقایسه ای جاوا

عملگرهای مقایسه‌ای برای مقایسه دو مقدار استفاده می‌شود:

عملگر نام مثال امتحان کنید
== مساوی است با x == y مشاهدهٔ نتیجه
!= برابر نبودن x != y مشاهدهٔ نتیجه
> بزرگتر از x > y مشاهدهٔ نتیجه
< کوچیکتر از x < y مشاهدهٔ نتیجه
>= بزرگتر یا مساوی x >= y مشاهدهٔ نتیجه
<= کوچیکتر یا مساوی x <= y مشاهدهٔ نتیجه

عملگرهای منطقی جاوا

عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها یا مقدارها استفاده می‌شود:

عملگر نام توضیحات مثال امتحان کنید
&& عطف (واو) منطقی مقدار true را در صورتی که هر دو عملوند true باشند برمی‌گرداند x < 5 &&  x < 10 مشاهدهٔ نتیجه
|| یا منطقی مقدار true را در صورتی که یکی از عملوندها true باشد را برمی‌گرداند x < 5 || x < 4 مشاهدهٔ نتیجه
! نقیض منطقی نتیجه را برعکس می‌کند، در صورتی که نتیجه true باشد، مقدار false را برمی‌گرداند !(x < 5 && x < 10) مشاهدهٔ نتیجه

تمرینات جاوا


منابع آموزشی