عبارت Switch

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

از عبارت switch برای انتخاب بلاک کدی که می‌بایست از بین چندین بلاک کد اجرا شود، استفاده کنید.[۱]

شیوه نوشتار

switch(expression) {
 case x:
  // code block
 break;
 case y:
  // code block
 break;
 default:
  // code block
}

این دستور چگونه کار می‌کند:

 • عبارت switch یک بار شرط را بررسی می‌کند.
 • نتیجه شرط با هر یک از caseها مقایسه می‌شود.
 • اگر مقدار متناظری وجود داشت، بلاک متناظر اجرا می‌شود.
 • کلمات کلیدی break و default اختیاری هستند که در این فصل توضیح داده خواهند شد.

مثال زیر از شماره روز هفته برای محاسبه نام روز هفته استفاده می‌کند:

مثال

int day = 4;
switch (day) {
 case 1:
 System.out.println("Monday");
 break;
 case 2:
 System.out.println("Tuesday");
 break;
 case 3:
 System.out.println("Wednesday");
 break;
 case 4:
 System.out.println("Thursday");
 break;
 case 5:
 System.out.println("Friday");
 break;
 case 6:
 System.out.println("Saturday");
 break;
 case 7:
 System.out.println("Sunday");
 break;
}
// Outputs "Thursday" (day 4)


مشاهدهٔ نتیجه


کلمه کلیدی break

زمانی که جاوا به کلمه کلیدی break می‌رسد، از بلاک switch خارج می‌شود.

این دستور موجب متوقف شدن اجرای کد بیشتر و مقایسه caseها درون بلاک switch می‌شود.

زمانی که نتیجه متناظر یافت شد و کار نیز انجام شد، زمان خروج از دستور switch است. نیازی به بررسی‌ها و مقایسه‌های بیشتر نیست.

دستور break می‌تواند موجب جلوگیری از هدر رفت زیاد زمانِ اجرا شود زیرا این دستور تمامی کدهای باقی مانده در دستور switch را نادیده می‌گیرد.

کلمه کلیدی default

کلمه کلیدی default تکه کدی را مشخص می‌کند که می‌بایست در صورت عدم وجود نتیجه متناظر، اجرا شود:

مثال

int day = 4;
switch (day) {
 case 6:
 System.out.println("Today is Saturday");
 break;
 case 7:
 System.out.println("Today is Sunday");
 break;
 default:
 System.out.println("Looking forward to the Weekend");
}
// Outputs "Looking forward to the Weekend"


مشاهدهٔ نتیجه


توجه داشته باشید که در صورتی که کلمه کلیدی default در پایان عبارت switch استفاده شود، نیازی به دستور break ندارد.

تمرینات جاوا


منابع آموزشی