عبارات Break و Continue

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

کلمه کلیدی Break در جاوا

شما کلمه کلیدی break را در فصل قبل آموزش دیده‌اید. این کلمه «برای خروج» از دستور یا عبارت switch استفاده می‌شد. [۱]

از عبارت break می‌توان برای خروج از یک حلقه نیز استفاده کرد.

مثال زیر، زمانی که مقدار متغیر i برابر با ۴ باشد، از حلقه خارج می‌شود:

مثال

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  break;
 }
 System.out.println(i);
}


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت Continue در جاوا

عبارت continue در صورتی که شرایط به خصوصی رخ دهد از یک پیمایش (در حلقه) خارج می‌شود، و پیمایش در حلقه را از پیمایش بعدی ادامه می‌دهد.

این مثال، مقدار ۴ را در نظر نمی‌گیرد:

مثال

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  continue;
 }
 System.out.println(i);
}


مشاهدهٔ نتیجه


عبارت های Break و Continue درون یک حلقه While

همچنین شما می‌توانید از break و continue در حلقه‌های while نیز استفاده کنید:

مثال Break

int i = 0;
while (i < 10) {
 System.out.println(i);
 i++;
 if (i == 4) {
  break;
 }
}


مشاهدهٔ نتیجه


مثال Continue

int i = 0;
while (i < 10) {
 if (i == 4) {
  i++;
  continue;
 }
 System.out.println(i);
 i++;
}


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا


منابع آموزشی