ساختار If … Else

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

شرط ها در جاوا و عبارت if

جاوا از شرایط معمول منطقی برآمده از ریاضیات پشتیبانی می‌کند: [۱]

 • کوچکتر از: a < b
 • کوچکتر یا مساوی: a <= b
 • بزرگتر از: a > b
 • بزرگتر یا مساوی: a >= b
 • مساوی با: a == b
 • نامساوی با: a != b

شما می‌توانید از این شرط‌ها برای انجام عملیات‌های مختلف در شرایط‌های مختلف استفاده کنید.

جاوا عبارات شرطی زیر را دارد:

 • از if برای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرار بودن یک شرط به خصوص اجرا شود استفاده کنید
 • از else برای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرارنبودن همان شرط اجرا شود، استفاده کنید
 • از else if برای بررسی یک شرط جدید در صورت برقرار نبودن شرط اول استفاده کنید
 • از switch برای مشخص کردن بلاک‌های مختلفی که می‌بایست اجرا شوند، استفاده کنید

عبارت if

از عبارت if برای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرار بودن یک شرط به خصوص اجرا شود استفاده کنید.

شیوه نوشتار

if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
}
توجه داشته باشید که if می‌بایست با حروف کوچک نوشته شود. نوشتن با حروف بزرگ (If یا IF) موجب بروز خطا خواهد شد.

در مثال زیر: ما دو مقدار برای بررسی اینکه آیا ۲۰ از ۱۸ بزرگتر است آزمایش می‌کنیم. اگر شرط true باشد، متنی را چاپ می‌کنیم:

مثال

if (20 > 18) {
 System.out.println("20 is greater than 18");
}


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین شما می‌توانید متغیرها را نیز بررسی کنید:

مثال

int x = 20;
int y = 18;
if (x > y) {
 System.out.println("x is greater than y");
}


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

در مثال بالا، ما از دو متغیر، x و y برای بررسی اینکه آیا x از y (با استفاده از عملگر >) بزرگتر است یا نه، استفاده می‌کنیم. از آنجایی که x برابر با ۲۰ است و y نیز برابر با ۱۸ است، و ما نیز می‌دانیم که ۲۰ از ۱۸ بزرگتر است، ما عبارت «x از y بزرگتر است» را چاپ می‌کنیم.

عبارت else

از عبارت else برای مشخص کردن بلاکی از کد که می‌بایست در صورت برقرار نبودن شرط اجرا شود، استفاده کنید.

شیوه نوشتار

if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition is false
}

مثال

int time = 20;
if (time < 18) {
 System.out.println("Good day.");
} else {
 System.out.println("Good evening.");
}
// Outputs "Good evening."


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

در مثال بالا، متغیر time برابر با مقدار ۲۰ است که از عدد ۱۸ بزرگتر است، بنابراین شرط برقرار نیست. به این علت ما به قسمتelseمنتقل شده و عبارت "Good evening" را روی صفحه نمایش چاپ می‌کنیم. اگر مقدار متغیر time کوچکتر از ۱۸ می‌بود، برنامه عبارت "Good day" را روی صفحه نمایش چاپ می‌کرد.

عبارت else if

از عبارت else if برای بررسی کردن یک شرط جدید در صورتی که شرط اول برقرار نبود استفاده کنید.

شیوه نوشتار

if (condition1) {
 // block of code to be executed if condition1 is true
} else if (condition2) {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
}

مثال

int time = 22;
if (time < 10) {
 System.out.println("Good morning.");
} else if (time < 20) {
 System.out.println("Good day.");
} else {
 System.out.println("Good evening.");
}
// Outputs "Good evening."


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

در مثال بالا، متغیر time برابر با ۲۲ است که از عدد ۱۰ بزرگتر است، بنابراین شرط اول برقرار نیست. شرط بعدی در عبارت else if نیز برقرار نیست بنابراین ما به قسمت else منتقل می‌شویم و از آنجایی که شرط اول و شرط دوم هر دو برقرار نبودند عبارت "Good evening" روی صفحه نمایش چاپ می‌گردد.

اما در صورتی که مقدار متغیر time برابر با ۱۴ بود، برنامه ما عبارت "Good day" را نمایش می‌داد.

عملگر شرطی If...Else

اگر شما تنها یک عبارت برای اجرا یعنی برای قسمت if و یک عبارت برای قسمت else دارید، شما می‌توانید تمام موارد را روی یک خط بنویسید:

شیوه نوشتار

variable = (condition) ? expressionTrue : expressionFalse;

به جای نوشتن کد زیر:

مثال

int time = 20;
if (time < 18) {
 System.out.println("Good day.");
} else {
 System.out.println("Good evening.");
}


مشاهدهٔ نتیجه


شما به سادگی می‌توانید به صورت زیر بنویسید:

مثال

int time = 20;
String result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";
System.out.println(result);


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا


منابع آموزشی