حلقهٔ For

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

زمانی که شما به طور دقیق می‌دانید که به چه تعداد می‌بایست یک بلاک از کد را اجرا کنید، به جای حلقه while از یک حلقه for استفاده کنید: [۱]

شیوه نوشتار

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
  // code block to be executed
 }

عبارت شماره ۱ (یک بار) قبل از اجرای بلاک کد، اجرا می‌شود.

عبارت شماره ۲ شرط اجرای بلاک کد درون حلقه را مشخص می‌کند.

عبارت شماره ۳ (هر بار) بعد از اجرای بلاک کد درون حلقه، اجرا می‌شود.

مثال زیر اعداد ۰ تا ۴ را چاپ می‌کند:

مثال

for (int i = 0; i < 5; i++) {
  System.out.println(i);
}


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

عبارت شماره یک، یک متغیر را قبل از شروع حلقه مقداردهی (int i = 0) می‌کند.

عبارت شماره ۲، شرط اجرای حلقه (مقدار متغیر i می‌بایست از ۵ کوچکتر باشد) را مشخص می‌کند. در صورتی که شرط برقرار باشد، حلقه از نو اجرا خواهد شد و در صورتی که شرط برقرار نباشد، اجرای حلقه به پایان خواهد رسید.

عبارت شماره ۳، یک مقدار هر بار پس از اجرای کامل بلاک درون حلقه افزایش (i++) می‌دهد.

مثال‌های دیگر

این مثال تنها اعداد زوج بین ۰ تا ۱۰ را مشخص چاپ می‌کند:

مثال

for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2) {
  System.out.println(i);
}


مشاهدهٔ نتیجه


حلقه For-Each

حلقه‌ای با نام "for-each" نیز وجود دارد به طور دقیق برای پیمایش بین عناصر موجود در یک آرایه استفاده می‌شوند:

شیوه نوشتار

for (type variableName : arrayName) {
  // code block to be executed
}

مثال زیر تمامی عناصر درون آرایه cars را با استفاده از یک حلقه "for-each" چاپ می‌کند:

مثال

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (String i : cars) {
  System.out.println(i);
}


مشاهدهٔ نتیجه

نکته: در صورتی که مثال فوق را درک نمی‌کنید، نگران نباشید. شما مطالب بیشتری را در مورد آرایه‌ها در فصل آرایه‌ها در جاوا خواهید آموخت.

تمرینات جاوا


منابع آموزشی