توضیحات

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

از نظرات (Comments) می‌توان برای تشریح کد جاوا و خواناتر کردن کد استفاده کرد. همچنین به وسیله آنها می‌توان از اجرای برخی از کدها در هنگام تست نرم‌افزار جلوگیری کرد.[۱]

نظرات یک خطی، با علامت // آغاز می‌شوند.

هر متنی بعد از علامت // قرار بگیرد، توسط جاوا نادیده گرفته می‌شود (اجرا نخواهد شد).

مثال زیر قبل از یک خط کد از یک نظر تک خطی استفاده می‌کند.

مثال

// This is a comment
System.out.println("Hello World");


مشاهدهٔ نتیجه


مثال زیر در انتهای یک خط کد از یک نظر تک خطی استفاده می‌کند:

مثال

System.out.println("Hello World"); // This is a comment


مشاهدهٔ نتیجه


نظرات چند خطی در جاوا

نظرات چند خطی با علامت /* آغاز و با علامت */ پایان می‌پذیرند.

هر متنی بین /* و */ قرار بگیرد توسط جاوا نادیده گرفته می‌شود.

این مثال از یک نظر چند خطی (یک مجموعهٔ نظرات) برای تشریح کد استفاده می‌کند:

مثال

/* The code below will print the words Hello World
to the screen, and it is amazing */
System.out.println("Hello World");


مشاهدهٔ نتیجه

کدام یک بهتر است: نظرات تک خطی یا چند خطی؟

اینکه از کدام یک استفاده کنید کاملاً اختیاری است و به شما مربوط است. در حالت عادی ما از // برای نظرات کوتاه و از /* و */ برای نظرات طولانی‌تر استفاده می‌کنیم.

تمرینات جاوا


منابع آموزشی