تبدیل‌کردن نوع داده‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

تبدیل کردن نوع داده زمانی است که شما مقداری از یک نوع داده اصلی (primitive) را به یک نوع دیگر مقداردهی می‌کنید. [۱]

در جاوا، دو نوع تبدیل داده‌ها وجود دارد:

 • Widening Casting (به فارسی: تبدیل خودکار) - تبدیل یک نوع کوچکتر به یک نوع بزرگتر
  • double <- float <- long <- int <- char <- short <- byte
 • Narrowing Casting (به فارسی: تبدیل دستی) - تبدیل یک نوع بزرگتر به یک نوع کوچکتر
  • byte <- short <- char <- int <- long <- float <- double

تبدیل خودکار (Widening)

تبدیل خودکار به صورت خودکار زمانی رخ می‌دهد که یک نوع داده کوچک را برای یک نوع داده بزرگ به کار ببریم:

مثال

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  int myInt = 9;
  double myDouble = myInt; // Automatic casting: int to double

  System.out.println(myInt);   // Outputs 9
  System.out.println(myDouble);  // Outputs 9.0
 }
}


مشاهدهٔ نتیجه


تبدیل دستی (Narrowing)

تبدیل دستی می‌بایست به صورت دستی با قرار دادن نوع داده مقصد درون پرانتز رو به روی مقدار صورت بگیرد:

مثال

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  double myDouble = 9.78;
  int myInt = (int) myDouble; // Manual casting: double to int

  System.out.println(myDouble);  // Outputs 9.78
  System.out.println(myInt);   // Outputs 9
 }
}


مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی