آرایه‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
(تغییرمسیر از Java:آرایه ها)
Main Page Tutorial
Java-menu.jpeg
موارد آموزشی
۱آموزش
۲مقدمه
۳شروع
۴شیوهٔ نوشتار
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸تبدیل‌کردن نوع داده‌ها
۹عملگرها
۱۰مقادیر رشته‌ای
۱۱کلاس ریاضی
۱۲مقادیر منطقی
۱۳ساختار If … Else
۱۴عبارت Switch
۱۵حلقهٔ While
۱۶حلقهٔ For
۱۷عبارات Break و Continue
۱۸آرایه‌ها
متدها در جاوا
کلاس‌ها در جاوا
فایل‌ها در جاوا
مرجع در جاوا
مثال‌ها در جاوا

از آرایه‌ها برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر به جای ایجاد متغیرهای جداگانه برای هر مقدار، استفاده می‌شود. [۱]

برای تعریف یک آرایه، نوع متغیر را با یک جفت [ ] تعریف کنید:

String[] cars;

حالا ما یک متغیری تعریف کردیم که آرایه‌ای از نوع داده متنی (string) را نگه می‌دارد. برای واردکردن داده درون این متغیر، ما می‌توانیم از حالت عادی تعریف آرایه یعنی مقادیر را به صورت یک لیست که اعضاء آن به وسیله ویرگول , از یکدیگر جدا شده‌اند و درون { } قرار گرفته‌اند استفاده کنیم:

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};

برای ساخت آرایه‌ای از نوع عدد صحیح (Integer) به صورت زیر، کد را بنویسید:

int[] myNum = {10, 20, 30, 40};

دسترسی به عناصر یک آرایه

شما می‌توانید به وسیله شماره اندیس عنصر، به عنصر در یک آرایه دسترسی داشته باشید.

این دستور به اولین عنصر در آرایه cars دسترسی پیدا می‌کند:

مثال

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
System.out.println(cars[0]);
// Outputs Volvo


مشاهدهٔ نتیجه

نکته: شماره اندیس آرایه‌ها از 0 شروع می شود; [0] اولین عنصر است. [1] دومین عنصر است.

تغییر یک عنصر آرایه

برای تغییر مقدار یک عنصر به خصوص در آرایه از شماره اندیس آن استفاده کنید:

مثال

cars[0] = "Opel";

مثال

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
cars[0] = "Opel";
System.out.println(cars[0]);
// Now outputs Opel instead of Volvo


مشاهدهٔ نتیجه


طول آرایه

برای اینکه تعداد عناصر موجود در یک آرایه را مشخص کنید، از ویژگی length استفاده کنید:

مثال

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
System.out.println(cars.length);
// Outputs 4


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد حلقه درون یک آرایه

شما می‌توانید درون عناصر آرایه با استفاده از حلقه for برای عناصر حلقه ایجاد کرده و به وسیله ویژگی length تعداد دفعات اجرای حلقه را مشخص کنید.

مثال زیر تمامی عناصر موجود در آرایه cars را در خروجی چاپ می‌کند:

مثال

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (int i = 0; i < cars.length; i++) {
 System.out.println(cars[i]);
}


مشاهدهٔ نتیجه


ایجاد حلقه درون یک آرایه به وسیله حلقه For-Each

برای ایجاد حلقه درون عناصر یک آرایه، حلقه "for-each" نیز وجود دارد که از آن برای ایجاد حلقه درون آرایه‌ها استفاده می‌شود:

شیوه نوشتار

for (type variable : arrayname) {
 ...
}

مثال زیر تمامی عناصر آرایه car را بااستفاده از حلقه "for-each" چاپ می‌کند:

مثال

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (String i : cars) {
 System.out.println(i);
}


مشاهدهٔ نتیجه


مثال بالا را می‌توان به این صورت خواند: هر عنصر متنی (که i نامیده می‌شود) را چاپ کن.

اگر شما حلقه for و for-each را با یکدیگر مقایسه کنید، خواهید دید که نوشتن حلقه for-each آسان‌تر است، این حلقه نیازمند یک متغیر شمارنده (با استفاده از ویژگی length) نیست و بسیار خواناتر است.

آرایه های تو در تو

یک آرایه چند بعدی، آرایه‌ای است که شامل یک یا چندین آرایه می‌شود.

برای ایجاد یک آرایه دو بعدی، هر آرایه را با جفت علامت‌های آکولادهای { } خودش اضافه کنید:

مثال

int[][] myNumbers = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7} };

myNumber اکنون یک آرایه است که دو آرایه را به عنوان عناصر خود دارد.

برای دسترسی به عناصر آرایه myNumebr، می‌بایست دو شماره اندیس مشخص شود: یکی برای آرایه و یکی برای عنصر درون آن آرایه. این مثال به سومین عنصر (۲) در دومین آرایه، (۱) آرایهٔ تو در توی myNumbers دسترسی پیدا می‌کند:

مثال

int[][] myNumbers = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7} };
int x = myNumbers[1][2];
System.out.println(x); // Outputs 7


مشاهدهٔ نتیجه


همچنین شما می‌توانید از دو حلقه for loop به صورت تو در تو برای دریافت عناصر آرایه دو بعدی استفاده کنید (ما می‌بایست به دو شماره اندیس اشاره کنیم):

مثال

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  int[][] myNumbers = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7} };
  for (int i = 0; i < myNumbers.length; ++i) {
   for(int j = 0; j < myNumbers[i].length; ++j) {
    System.out.println(myNumbers[i][j]);
   }
  }
 }
}


مشاهدهٔ نتیجه


تمرینات جاوا


منابع آموزشی