دکمه‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

نحوه استایل دهی دکمه‌ها با استفاده از CSS را می آموزید. [۱]

استایل دهی پایه به دکمه[ویرایش | ویرایش]

مثال
.button {
 background-color: #4CAF50; /* Green */
 border: none;
 color: white;
 padding: 15px 32px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 display: inline-block;
 font-size: 16px;
}

رنگ های دکمه[ویرایش | ویرایش]

از ویژگی background-color برای تغییر رنگ یک دکمه استفاده کنید:

مثال
.button1 {background-color: #4CAF50;} /* Green */
.button2 {background-color: #008CBA;} /* Blue */
.button3 {background-color: #f44336;} /* Red */
.button4 {background-color: #e7e7e7; color: black;} /* Gray */
.button5 {background-color: #555555;} /* Black */

اندازه‌های دکمه[ویرایش | ویرایش]

از ویژگی font-size برای تغییر اندازه قلم یک دکمه استفاده کنید:

مثال
.button1 {font-size: 10px;}
.button2 {font-size: 12px;}
.button3 {font-size: 16px;}
.button4 {font-size: 20px;}
.button5 {font-size: 24px;}

از ویژگی padding برای تغییر padding دکمه استفاده کنید:

مثال
.button1 {padding: 10px 24px;}
.button2 {padding: 12px 28px;}
.button3 {padding: 14px 40px;}
.button4 {padding: 32px 16px;}
.button5 {padding: 16px;}

دکمه‌های گرد شده[ویرایش | ویرایش]

از ویژگی border-radius برای اضافه‌کردن گوشه‌های گرد به دکمه استفاده کنید:

مثال
.button1 {border-radius: 2px;}
.button2 {border-radius: 4px;}
.button3 {border-radius: 8px;}
.button4 {border-radius: 12px;}
.button5 {border-radius: 50%;}

کادرهای دکمه رنگ شده[ویرایش | ویرایش]

از ویژگی border برای اضافه‌کردن یک کادر رنگ شده به دکمه استفاده کنید:

مثال
.button1 {
 background-color: white;
 color: black;
 border: 2px solid #4CAF50; /* Green */
}
...

دکمه‌های Hoverable[ویرایش | ویرایش]

از انتخابگر :hover برای تغییر استایل دکمه در هنگامی که نشانه‌گر ماوس را روی آن قرار می‌دهید استفاده کنید.

نکته: از ویژگی transition-duration برای تعیین سرعت جلوه "hover" استفاده کنید:

مثال
.button {
 transition-duration: 0.4s;
}

.button:hover {
 background-color: #4CAF50; /* Green */
 color: white;
}
...

دکمه‌های سایه دار[ویرایش | ویرایش]

از ویژگی box-shadow برای اضافه‌کردن سایه‌ها به دکمه استفاده کنید:

مثال
.button1 {
 box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19);
}

.button2:hover {
 box-shadow: 0 12px 16px 0 rgba(0,0,0,0.24), 0 17px 50px 0 rgba(0,0,0,0.19);
}

دکمه‌های غیرفعال[ویرایش | ویرایش]

از ویژگی opacityبرای اضافه‌کردن شفافیت transparency به دکمه استفاده کنید (یک نمای «غیرفعال» ایجاد کنید)

نکته: همچنین می‌توانید ویژگی cursor را با مقدار "not-allowed" اضافه کنید، که زمانی که شما نشانه‌گر ماوس را روی دکمه قرار می‌دهید، یک علامت " no parking" نمایش خواهد داد:

مثال
.disabled {
 opacity: 0.6;
 cursor: not-allowed;
}

عرض دکمه[ویرایش | ویرایش]

به صورت پیش‌فرض، اندازه دکمه با توجه به محتوای متنی آن تعیین می‌شود (به اندازهٔ پهنای محتوای خود). از ویژگی width برای تغییر عرض دکمه استفاده کنید:

مثال
.button1 {width: 250px;}
.button2 {width: 50%;}
.button3 {width: 100%;}

گروه‌های دکمه[ویرایش | ویرایش]

حاشیه ها را حذف کنید و float:left را به هر دکمه اضافه کنید تا یک گروه دکمه بسازید:

مثال
.button {
 float: left;
}

گروه دکمه کادر دار[ویرایش | ویرایش]

از ویژگی border برای ساخت یک گروه دکمه کادر دار استفاده کنید:

مثال
.button {
 float: left;
 border: 1px solid green;
}

گروه دکمه عمودی[ویرایش | ویرایش]

از display:block به جای float:leftبرای گروه‌بندی دکمه‌ها به صورت زیر هم به جای کنار هم استفاده کنید:

مثال
.button {
 display: block;
}

دکمه روی تصویر[ویرایش | ویرایش]

مشاهدهٔ نتیجه»


دکمه‌های animate شده[ویرایش | ویرایش]

مثال[ویرایش | ویرایش]

اضافه‌کردن یک فلش هنگام hover:

مشاهدهٔ نتیجه»


مثال[ویرایش | ویرایش]

اضافه‌کردن یک جلوه «کلیک شده» هنگام کلیک:

مشاهدهٔ نتیجه»


مثال[ویرایش | ویرایش]

ظاهر شدن هنگام قرارگیری ماوس روی کنترل

مشاهدهٔ نتیجه»


مثال[ویرایش | ویرایش]

اضافه‌کردن یک جلوه "ripple" هنگام کلیک:

مشاهدهٔ نتیجه»


منابع آموزشی[ویرایش]