100% کامل شده تا

استفاده از Modal ها در بوت استرپ 4

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
< Bootstrap 4:Tutorial(تغییرمسیر از Bootstrap 4:Modal)
Main Page Tutorial
Bootstarp4-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲شروع
۳ظرف‌ها
۴شبکه‌بندی پایه
۵تایپوگرافی
۶رنگ‌ها
۷جدول‌ها
۸تصاویر
۹جامبوترون
۱۰هشدارها
۱۱کلیدها
۱۲گروه‌های کلید
۱۳نشان‌ها (Badges)
۱۴نوارهای پیشرفت
۱۵Spinnerها
۱۶صفحه‌بندی
۱۷گروه‌های لیست
۱۸کارت‌ها
۱۹منوهای کرکره‌ای
۲۰Collapse
۲۱Navها
۲۲Navbar
۲۳فرم‌ها
۲۴ورودی‌ها
۲۵گروه‌های ورودی
۲۶فرم‌های سفارشی
۲۷Carousel
۲۸Modal
۲۹راهنمای ابزار
۳۰Popover
۳۱Toast
۳۲Scrollspy
۳۳امکانات
۳۴Flex
۳۵آیکن‌ها
۳۶Media Objects
۳۷فیلترها
شبکه‌بندی
Theme
مرجع

مؤلفه Modal یک کادر محاوره‌ای (Dialog Box) یا پنجره باز شو (Popup Window) است که در بالای صفحه فعلی نمایش داده می‌شود: [۱]

Responsive demo.svg

نحوه ایجاد Modal (How To Create a Modal)

مثال زیر نحوهٔ ایجاد یک modal ساده را نشان می‌دهد:

مثال

<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
 Open modal
</button>

<div class="modal" id="myModal">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">

   <div class="modal-header">
    <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
   </div>

   <div class="modal-body">
    Modal body..
   </div>

   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
   </div>

  </div>
 </div>
</div>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Modal Example</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


اضافه کردن حالت متحرک (Add Animation)

برای ایجاد حالت محو شدن (Fading) به هنگام باز یا بسته شدن modal از کلاس .fade استفاده کنید:

مثال

<div class="modal fade"></div>

<div class="modal"></div>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Fading Modal</h2>
 <p>Add the "fade" class to the modal container if you want the modal to fade in on open and fade out on close.</p>

 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


اندازه Modal (Modal Size)

اندازه Modal را با اضافه کردن کلاس .modal-sm کوچک، با کلاس .modal-lg بزرگ یا با اضافه کردن .modal-xl خیلی بزرگ کنید.

کلاس سایز را به عنصر <div> با کلاس .modal-dialog اضافه کنید:

Modal کوچک
<div class="modal-dialog modal-sm">

Modal کوچک

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Small Modal</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-sm">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg

Modal بزرگ
<div class="modal-dialog modal-lg">

Modal بزرگ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Large Modal</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-lg">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg

Modal خیلی بزرگ
<div class="modal-dialog modal-xl">

Modal خیلی بزرگ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Extra Large Modal</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-xl">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


به‌طور پیش‌فرض، Modal روی اندازهٔ متوسط فعال است.Modal وسط‌چین (Centered Modal)

با استفاده از کلاس .modal-dialog-centered را بصورت افقی یا عمودی در صفحه وسط-چین کنید:

مثال

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Centered Modal Example</h2>
 <p>Center the modal vertically and horizontally within the page, with the .modal-dialog-centered class.</p>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     Modal body..
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


پیمایش Modal (Scrolling Modal)

زمانی که محتوای زیادی داخل modal دارید، به صفحه یک نوار پیمایش (Scrollbar) اضافه می‌شود. برای درک این مسئله مثال‌های زیر را مشاهده کنید:

مثال

<div class="modal-dialog">

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Modal Scroll Example</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h1 class="modal-title">Modal Heading</h1>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     <h3>Some text to enable scrolling..</h3>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


با این حال، می‌توان با اضافه کردن .modal-dialog-scrollable به .modal-dialog به جای کل صفحه، scroll را فقط در داخل modal ایجاد کنیم:

مثال

<div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Modal Scroll Example</h2>
 <p>Use the .modal-dialog-scrollable class to enable scrolling inside the modal.</p>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
   <div class="modal-content">
   
    <div class="modal-header">
     <h1 class="modal-title">Modal Heading</h1>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
    </div>
    
    <div class="modal-body">
     <h3>Some text to enable scrolling..</h3>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


مرجع کامل Modal بوت استرپ (Complete Bootstrap Modal Reference)

برای دستیابی به مرجع کامل همه امکانات Modal، متدها و رویداد ها (Events)، به مرجع Modal JS بوت استرپ ما مراجعه کنید.


منابع آموزشی


به‌روزرسانی شده: ۵ ماه پیش