شبکه‌بندی کوچک

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Bootstarp4-menu.png
موارد آموزشی
شبکه‌بندی
۱سیستم شبکه‌بندی
۲stacked/افقی
۳شبکه‌بندی خیلی‌کوچک
۴شبکه‌بندی کوچک
۵شبکه‌بندی متوسط
۶شبکه‌بندی بزرگ
۷شبکه‌بندی خیلی‌بزرگ
۸مثال‌های شبکه‌بندی
Theme
مرجع

مثال شبکه بندی کوچک[ویرایش | ویرایش]

خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
پیشوند کلاس .col- .col-sm- .col-md- .col-lg- .col-xl-
عرض صفحه نمایش <576px >=576px >=768px >=992px >=1200px

فرض کنید چیدمان ساده‌ای با ستون داریم. می‌خواهیم ستون‌ها به صورت ۷۵٪-۲۵٪ برای دستگاه‌های کوچک تقیسم شوند.[۱]

دستگاه‌های کوچک، صفحه نمایش‌هایی با عرض ۵۷۶ تا ۷۶۷ پیکسل هستند.

برای دستگاه‌های کوچک از کلاس‌های ..col-sm-* استفاده می‌کنیم.

کلاس‌های زیر را به دو ستون خود اضافه خواهیم کرد:

<div class="col-sm-3">....</div>
<div class="col-sm-9">....</div>

اکنون بوت استرپ خواهد گفت «برای اندازه‌های کوچک، به دنبال کلاس‌هایی با -sm- بگردید و از آنها استفاده کنید».

مثال زیر منجر به تقسیم‌بندی ۷۵٪-۲۵٪ در دستگاه‌های کوچک (و متوسط و بزرگ و خیلی بزرگ) می‌شود. در دستگاه‌های بسیار کوچک، بطور خودکار به حالت بالای هم (Stack) تبدیل خواهد شد.

مثال[ویرایش | ویرایش]

<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col-sm-3 bg-success">
   <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
  <div class="col-sm-9 bg-warning">
   <p>Sed ut perspiciatis...</p>
  </div>
 </div>
</div>


مشاهدهٔ نتیجه

نکته: مطمئن شوید که مجموع کلی همیشه حداکثر ۱۲ یا کمتر باشد (لزومی ندارد که از همهٔ ۱۲ ستون موجود استفاده کنید):

برای تقیسم بندی ۳۳٫۳٪ / ۶۶٫۶٪ از .col-sm-6 و .col-sm-6 استفاده می‌شود (و برای تقسیم‌بندی ۵۰٪-۵۰٪ از .col-sm-8 و .col-sm-4 استفاده می‌شود):

مثال[ویرایش | ویرایش]

<!-- 33.3/66.6% split: -->
<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col-sm-4 bg-success">
   <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
  <div class="col-sm-8 bg-warning">
   <p>Sed ut perspiciatis...</p>
  </div>
 </div>
</div>

<!-- 50%/50% split: -->
<div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col-sm-6 bg-success">
   <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
  <div class="col-sm-6 bg-warning">
   <p>Sed ut perspiciatis...</p>
  </div>
 </div>
</div>


مشاهدهٔ نتیجه


ستون هایی با چیدمان خودکار (Auto Layout)[ویرایش | ویرایش]

در بوت استرپ ۴، روش ساده ای برای ایجاد ستون‌هایی با عرض مساوی در همهٔ دستگاه‌ها وجود دارد: تنها باید عدد را از .col-sm-* حذف کنید و فقط از کلاس .col-sm با تعداد مشخصی از عناصر col استفاده کنید. بوت استرپ تشخیص خواهد داد چند ستون وجود دارد و هر ستون عرض برابر می‌گیرد.

اگر سایز صفحه نمایش کمتر از ۵۷۶ پیکسل باشد، ستون‌ها بطور افقی بالای هم (Stack) قرار می‌گیرند:

<!-- Two columns: 50% width on all screens, except for extra small (100% width) -->
<div class="row">
 <div class="col-sm">1 of 2</div>
 <div class="col-sm">2 of 2</div>
</div>

<!-- Four columns: 25% width on all screens, except for extra small (100% width)-->
<div class="row">
 <div class="col-sm">1 of 4</div>
 <div class="col-sm">2 of 4</div>
 <div class="col-sm">3 of 4</div>
 <div class="col-sm">4 of 4</div>
</div>


مشاهدهٔ نتیجه


بخش بعدی نحوهٔ اضافه کردن درصد تقسیم‌بندی‌های متفاوت در دستگاه‌های متوسط را نشان می‌دهد.


منابع آموزشی[ویرایش]