100% کامل شده تا

استفاده از دکمه ها در بوت استرپ 4

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Bootstarp4-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲شروع
۳ظرف‌ها
۴شبکه‌بندی پایه
۵تایپوگرافی
۶رنگ‌ها
۷جدول‌ها
۸تصاویر
۹جامبوترون
۱۰هشدارها
۱۱کلیدها
۱۲گروه‌های کلید
۱۳نشان‌ها (Badges)
۱۴نوارهای پیشرفت
۱۵Spinnerها
۱۶صفحه‌بندی
۱۷گروه‌های لیست
۱۸کارت‌ها
۱۹منوهای کرکره‌ای
۲۰Collapse
۲۱Navها
۲۲Navbar
۲۳فرم‌ها
۲۴ورودی‌ها
۲۵گروه‌های ورودی
۲۶فرم‌های سفارشی
۲۷Carousel
۲۸Modal
۲۹راهنمای ابزار
۳۰Popover
۳۱Toast
۳۲Scrollspy
۳۳امکانات
۳۴Flex
۳۵آیکن‌ها
۳۶Media Objects
۳۷فیلترها
شبکه‌بندی
Theme
مرجع
استایل های دکمه (Button Styles)

بوت استرپ ۴ استایل‌های مختلفی برای دکمه ها فراهم می‌کند:[۱]

Responsive demo.svg

مثال

<button type="button" class="btn">Basic</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<button type="button" class="btn">Basic</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</html>

Responsive demo.svg


کلاس‌های دکمه را می‌توان در یک عنصر <a>، <button> یا <input> استفاده کرد:

مثال

<a href="#" class="btn btn-info" role="button">Link Button</a>
<button type="button" class="btn btn-info">Button</button>
<input type="button" class="btn btn-info" value="Input Button">
<input type="submit" class="btn btn-info" value="Submit Button">

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button Elements</h2>
 <a href="#" class="btn btn-info" role="button">Link Button</a>
 <button type="button" class="btn btn-info">Button</button>
 <input type="button" class="btn btn-info" value="Input Button">
 <input type="submit" class="btn btn-info" value="Submit Button">
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


چرا در ویژگی href مربوط به لینک یک کاراکتر # قرار می‌دهیم ؟

از آنجایی که هیچ صفحه ای برای لینک کردن به آن نداریم، و نمی‌خواهیم با پیام "۴۰۴" مواجه شویم، یک کاراکتر # را بعنوان لینک در مثال‌ها قرار می‌دهیم. در یک صفحه خاص بجای این کاراکتر باید یک آدرس (URL) واقعی قرار بگیرد.

طرح کلی دکمه (Button Outline)

بوت استرپ ۴ هشت دکمه کادر دار (Outline) طرح کلی را ایجاد کرده‌است:

مثال

<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button Outline</h2>
 <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg
اندازه های دکمه (Button Sizes)

از کلاس .btn-lg برای دکمه های بزرگ و کلاس .btn-sm برای دکمه های کوچک استفاده می‌شود:

مثال

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Default</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button Sizes</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-md">Default</button>  
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


دکمه های سطح بلوک (Block Level Buttons)

کلاس .btn-block برای ایجاد دکمه سطح بلوک به کار می‌رود که به اندازه عرض کل والد می‌شد.

مثال

<button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Block Level Buttons</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Button 1</button>
 <button type="button" class="btn btn-success btn-block">Button 2</button>
 <br>
 
 <h2>Large Block Level Buttons</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Button 1</button>
 <button type="button" class="btn btn-success btn-lg btn-block">Button 2</button>
 <br>
 
 <h2>Small Block Level Buttons</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn-block">Button 1</button>
 <button type="button" class="btn btn-success btn-sm btn-block">Button 2</button>
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svg


دکمه های فعال / غیرفعال (Active/Disabled Buttons)

کلاس .active دکمه را در حالت کلیک شده قرار می‌دهد و ویژگی disabledدکمه را در حالت غیرقابل کلیک قرار می‌دهد. دقت کنید که عنصرهای <a> از ویژگی غیرفعال پشتیبانی نمی‌کنند و بنابراین از کلاس .disabled برای اینکه ظاهر دکمه هم غیرفعال شود استفاده می‌شود.

مثال

<button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-primary" disabled>Disabled Primary</button>
<a href="#" class="btn btn-primary disabled">Disabled Link</a>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button States</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Primary Button</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary" disabled>Disabled Primary</button>
 <a href="#" class="btn btn-primary disabled">Disabled Link</a>
</div>

</body>
</html>

یک دکمه می‌تواند در حالت فعال (کلیک شده) یا در حالت غیر فعال (غیر قابل کلیک کردن) باشد:

Responsive demo.svg


دکمه های چرخنده (Spinner)

می‌توانید “spinner” را به یک دکمه اضافه کنید که در مورد آن در آموزش BS4 Spinners بیشتر خواهید آموخت:

مثال

<button class="btn btn-primary">
 <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
</button>

<button class="btn btn-primary">
 <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
 Loading..
</button>

<button class="btn btn-primary" disabled>
 <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
 Loading..
</button>

<button class="btn btn-primary" disabled>
 <span class="spinner-grow spinner-grow-sm"></span>
 Loading..
</button>

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Spinner Buttons</h2>
 <p>Add spinners to buttons:</p>
                    
 <button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
 </button>

 <button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
 </button>
 
 <button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
 </button>
 
 <button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-grow spinner-grow-sm"></span>
  Loading..
 </button>
</div>

</body>
</html>

Responsive demo.svgمنابع آموزشی


به‌روزرسانی شده: ۴ ماه پیش