مجموعه کاراکترهای اچ‌تی‌ام‌ال

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

مجموعه کاراکترهای رایج در اچ‌تی‌ام‌ال

ANSI اولین مجموعه کاراکترهای پیش‌فرض رسمی در ویندوز بود.[۱]

مجموعه کاراکتر پیش‌فرض در اچ‌تی‌ام‌ال ۴، ۸۸۵۹–۱ بود.

مجموعه کاراکتر پیش‌فرض در اچ‌تی‌ام‌ال ۵، UTF-8 است.

برای نگاهی دقیق‌تر، از مرجع کامل مجموعه کاراکترهای اچ‌تی‌ام‌ال ما دیدن کنید.

Number ASCII ANSI 8859-1 UTF-8 توضیحات
32 فاصله
33 ! ! ! ! علامت تعجب
34 " " " " علامت نقل قول
35 # # # # علامت شماره
36 $ $ $ $ علامت دلار
37 % % % % علامت
38 & & & & امپرسند
39 ' ' ' ' اپوستروف
40 ( ( ( ( پرانتز چپ
41 ) ) ) ) پرانتز راست
42 * * * * ستاره
43 + + + + نشانه بیشتر
44 , , , , کاما
45 - - - - خط پیوند-منفی
46 . . . . توقف کامل
47 / / / / نشانه ممیز
48 0 0 0 0 رقم صفر
49 1 1 1 1 رقم یک
50 2 2 2 2 رقم دو
51 3 3 3 3 رقم سه
52 4 4 4 4 رقم چهار
53 5 5 5 5 رقم پنج
54 6 6 6 6 رقم شش
55 7 7 7 7 رقم هفت
56 8 8 8 8 رقم هشت
57 9 9 9 9 رقم نه
58 : : : : دو نقطه
59 ; ; ; ; نقطه و ویرگول
60 < < < < علامت کمتر از
61 = = = = علامت برابر است با
62 > > > > علامت بزرگتر از
63 ? ? ? ? علامت سوال
64 @ @ @ @ commercial at
65 A A A A حرف بزرگ لاتین A
66 B B B B حرف بزرگ لاتین B
67 C C C C حرف بزرگ لاتین C
68 D D D D حرف بزرگ لاتین D
69 E E E E حرف بزرگ لاتین E
70 F F F F حرف بزرگ لاتین F
71 G G G G حرف بزرگ لاتین G
72 H H H H حرف بزرگ لاتین H
73 I I I I حرف بزرگ لاتین I
74 J J J J حرف بزرگ لاتین J
75 K K K K حرف بزرگ لاتین K
76 L L L L حرف بزرگ لاتین K
77 M M M M حرف بزرگ لاتین M
78 N N N N حرف بزرگ لاتین N
79 O O O O حرف بزرگ لاتین O
80 P P P P حرف بزرگ لاتین P
81 Q Q Q Q حرف بزرگ لاتین Q
82 R R R R حرف بزرگ لاتین R
83 S S S S حرف بزرگ لاتین S
84 T T T T حرف بزرگ لاتین T
85 U U U U حرف بزرگ لاتین U
86 V V V V حرف بزرگ لاتین V
87 W W W W حرف بزرگ لاتین W
88 X X X X حرف بزرگ لاتین X
89 Y Y Y Y حرف بزرگ لاتین Y
90 Z Z Z Z حرف بزرگ لاتین Z
91 [ [ [ [ براکت مربع سمت چپ
92 \ \ \ \ ممیز معکوس
93 ] ] ] ] براکت مربع راست
94 ^ ^ ^ ^ circumflex accent
95 _ _ _ _ خط پایین
96 ` ` ` ` grave accent
97 a a a a حرف کوچک لاتین a
98 b b b b حرف کوچک لاتین b
99 c c c c حرف کوچک لاتین c
100 d d d d حرف کوچک لاتین d
101 e e e e حرف کوچک لاتین e
102 f f f f حرف کوچک لاتین f
103 g g g g حرف کوچک لاتین g
104 h h h h حرف کوچک لاتین h
105 i i i i حرف کوچک لاتین i
106 j j j j حرف کوچک لاتین j
107 k k k k حرف کوچک لاتین k
108 l l l l حرف کوچک لاتین l
109 m m m m حرف کوچک لاتین m
110 n n n n حرف کوچک لاتین n
111 o o o o حرف کوچک لاتین o
112 p p p p حرف کوچک لاتین p
113 q q q q حرف کوچک لاتین q
114 r r r r حرف کوچک لاتین r
115 s s s s حرف کوچک لاتین s
116 t t t t حرف کوچک لاتین t
117 u u u u حرف کوچک لاتین u
118 v v v v حرف کوچک لاتین v
119 w w w w حرف کوچک لاتین w
120 x x x x حرف کوچک لاتین x
121 y y y y حرف کوچک لاتین y
122 z z z z حرف کوچک لاتین z
123 { { { { براکت فرفری چپ
124 | | | | خط عمودی
125 } } } } براکت فرفری راست
126 ~ ~ ~ ~ تیلد
127 DEL
128 علامت یورو
129    استفاده نشده
130 single low-9 quotation mark

علامت نقل قول تک 9 پایین

131 ƒ حرف کوچک لاتین f با قلاب
132 علامت نقل قول دو برابر کم 9
133 بیضوی افقی
134 dagger

خنجر

135 خنجر دوتایی
136 ˆ modifier letter circumflex accent
137 per mille sign
138 Š Latin capital letter S with caron

حروف بزرگ لاتین S با caron

139 علامت نقل قول تک زاویه ای از سمت چپ
140 ΠLatin capital ligature OE
141    استفاده نشده
142 Ž Latin capital letter Z with caron

حرف بزرگ لاتین Z با کارون

143    استفاده نشده
144    استفاده نشده
145 علامت نقل قول منفرد
146 علامت نقل قول تک راست
147 علامت نقل قول مضاعف سمت چپ
148 علامت نقل قول مناسب دو برابر
149 گلوله
150 en dash
151 em dash
152 ˜ تیلد کوچک
153 علامت تجاری
154 š حرف کوچک لاتین با کارون
155 علامت نقل قول تک زاویه راست اشاره گر
156 œ پیوند کوچک لاتین oe
157    استفاده نشده
158 ž حرف کوچک لاتین z با caron
159 Ÿ حرف بزرگ لاتین Y با دیه
160 فضای بدون وقفه
161 ¡ ¡ ¡ علامت تعجب معکوس
162 ¢ ¢ ¢ علامت سانت
163 £ £ £ علامت پوند
164 ¤ ¤ ¤ علامت ارز
165 ¥ ¥ ¥ علامت ین
166 ¦ ¦ ¦ نوار شکسته
167 § § § علامت بخش
168 ¨ ¨ ¨ diaeresis

دیارزیس

169 © © © علامت حق چاپ
170 ª ª ª feminine ordinal indicator

شاخص تنشی زنانه

171 « « « علامت نقل قول دو زاویه ای سمت چپ
172 ¬ ¬ ¬ امضا نکردن
173 ­ ­ ­ رنگ نرم
174 ® ® ® علامت ثبت شده
175 ¯ ¯ ¯ macron

ماکرون

176 ° ° ° نشان درجه
177 ± ± ± علامت به علاوه منهای
178 ² ² ² متن دوم
179 ³ ³ ³ متن فوق سه
180 ´ ´ ´ لهجه حاد
181 µ µ µ علامت میکرو
182 ابتدای پاراگراف جدید
183 · · · نقطه میانی
184 ¸ ¸ ¸ cedilla

سدیلا

185 ¹ ¹ ¹ بالا نویس
186 º º º شاخص حكم مردانه
187 » » » علامت نقل قول دو زاویه ای سمت راست
188 ¼ ¼ ¼ کسری نامتعارف یک چهارم
189 ½ ½ ½ کسری نامتعارف نیمی
190 ¾ ¾ ¾ کسری نامتعارف سه چهارم
191 ¿ ¿ ¿ علامت سوال معکوس
192 À À À حرف بزرگ لاتین A با قبر
193 Á Á Á حروف بزرگ لاتین A با حاد
194 Â Â Â حروف بزرگ لاتین A با حاشیه
195 Ã Ã Ã حرف بزرگ لاتین A با tilde
196 Ä Ä Ä حرف بزرگ لاتین A با diaeresis
197 Å Å Å حرف بزرگ لاتین A با انگشتر بالا
198 Æ Æ Æ حرف بزرگ لاتین AE
199 Ç Ç Ç حرف بزرگ لاتین C با سرو
200 È È È حرف بزرگ لاتین E با قبر
201 É É É حروف بزرگ لاتین E با حاد
202 Ê Ê Ê حرف بزرگ لاتین E با دور تا دور
203 Ë Ë Ë حرف بزرگ لاتین E با دیه
204 Ì Ì Ì نامه بزرگ لاتین من با قبر
205 Í Í Í Latin capital letter I with acute
206 Î Î Î Latin capital letter I with circumflex
207 Ï Ï Ï Latin capital letter I with diaeresis
208 Ð Ð Ð Latin capital letter Eth
209 Ñ Ñ Ñ Latin capital letter N with tilde
210 Ò Ò Ò Latin capital letter O with grave
211 Ó Ó Ó Latin capital letter O with acute
212 Ô Ô Ô Latin capital letter O with circumflex
213 Õ Õ Õ Latin capital letter O with tilde
214 Ö Ö Ö Latin capital letter O with diaeresis
215 × × × multiplication sign
216 Ø Ø Ø Latin capital letter O with stroke
217 Ù Ù Ù Latin capital letter U with grave
218 Ú Ú Ú Latin capital letter U with acute
219 Û Û Û Latin capital letter U with circumflex
220 Ü Ü Ü Latin capital letter U with diaeresis
221 Ý Ý Ý Latin capital letter Y with acute
222 Þ Þ Þ Latin capital letter Thorn
223 ß ß ß Latin small letter sharp s
224 à à à Latin small letter a with grave
225 á á á Latin small letter a with acute
226 â â â Latin small letter a with circumflex
227 ã ã ã Latin small letter a with tilde
228 ä ä ä Latin small letter a with diaeresis
229 å å å Latin small letter a with ring above
230 æ æ æ Latin small letter ae
231 ç ç ç Latin small letter c with cedilla
232 è è è Latin small letter e with grave
233 é é é Latin small letter e with acute
234 ê ê ê Latin small letter e with circumflex
235 ë ë ë Latin small letter e with diaeresis
236 ì ì ì Latin small letter i with grave
237 í í í Latin small letter i with acute
238 î î î Latin small letter i with circumflex
239 ï ï ï Latin small letter i with diaeresis
240 ð ð ð Latin small letter eth
241 ñ ñ ñ Latin small letter n with tilde
242 ò ò ò Latin small letter o with grave
243 ó ó ó Latin small letter o with acute
244 ô ô ô Latin small letter o with circumflex
245 õ õ õ Latin small letter o with tilde
246 ö ö ö Latin small letter o with diaeresis
247 ÷ ÷ ÷ division sign
248 ø ø ø Latin small letter o with stroke
249 ù ù ù Latin small letter u with grave
250 ú ú ú Latin small letter u with acute
251 û û û Latin small letter with circumflex
252 ü ü ü Latin small letter u with diaeresis
253 ý ý ý Latin small letter y with acute
254 þ þ þ Latin small letter thorn
255 ÿ ÿ ÿ Latin small letter y with diaeresis

منابع آموزشی