مرجع DOM ویدیو و صدای اچ‌تی‌ام‌ال

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

DOM اچ‌تی‌ام‌ال ۵ دارای روش‌ها، خواص، و رویدادهایی برای عنصرهای <audio> و <video> می‌باشد.[۱]

این روش‌ها، خواص، و رویدادها به شما اجازه می‌دهند تا عنصرهای <audio> و <video> را با جاوااسکریپت دستکاری کنید.

روش‌های صدا/ویدیو در اچ‌تی‌ام‌ال

روش توضیحات
addTextTrack() یک track متنی جدید به صدا/ویدیو اضافه می‌کند
canPlayType() بررسی می‌کند که آیا مرورگر قادر به پخش نوع صدا/ویدیوی مشخص‌شده‌است
load() عنصر صدا/ویدیو را بارگذاری می‌کند
play() شروع به پخش صدا/ویدیو می‌کند
pause() صدا/ودیویی که در حال حاضر در حال پخش است را مکث (pause) می‌کند

HTML Audio/Video Properties

Property توضیحات
audioTracks شی AudioTrackList را بازگشت می‌دهد که نشان‌دهندهٔ trackهای موجود صوتی است
autoplay تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد که آیا صدا/ویدیو باید به محض آنکه بارگذاری شد شروع به پخش کند یا خیر
buffered یک شی TimeRanges را بازگشت می‌دهد که نمایانگر بخش‌های بافرشده از صدا/ویدیو است
controller شی MediaController را بازگشت می‌دهد که نمایانگر کنترل‌گرهای رسانهٔ کنونی صدا/ویدیو است
controls تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد که آیا صدا/ویدیو باید کنترل‌ها (مثل پخش/مکث و غیره) را نشان بدهد یا خیر
crossOrigin تنظیمات CORS از صدا/ویدیو را تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد
currentSrc URL صدا/ودیوی کنونی را بازگشت می‌دهد
currentTime جایگاه کنونی در پخش یک صدا/ویدیو (به ثانیه) را تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد
defaultMuted تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد که آیا صدا/ویدیو باید به‌صورت پیش‌فرض mute باشد یا خیر
defaultPlaybackRate سرعت پیش‌فرض پخش صدا/ویدیو را تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد
duration طول صدا/ویدیوی کنونی (به ثانیه) را بازگشت می‌دهد
ended بازگشت می‌دهد که آیا پخش صدا/ویدیو به پایان رسیده یا خیر
error یک شی MediaError را بازگشت می‌دهد که نشانگر حالت خطای صدا/ویدیو است
loop تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد که آیا صدا/ویدیو پس از آنکه به پایان رسید باید دوباره شروع به پخش کند یا خیر
mediaGroup گروهی را که صدا/ویدیو به آن تعلق دارد (که برای لینک‌دهی چندین عنصر صدا/تصویر به کار می‌رود) تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد
muted تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد که آیا صدا/تصویر mute است یا خیر
networkState وضعیت شبکهٔ کنونی صدا/تصویر را بازگشت می‌دهد
paused اینکه آیا صدا/تصویر مکث (paused) شده یا نه را بازگشت می‌دهد
playbackRate سرعت پخش صدا/تصویر را تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد
played یک شی TimeRanges را بازگشت می‌دهد که نشان‌دهندهٔ بخش‌های پخش‌شده از یک صدا/ویدیو است
preload تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد که آیا صدا/ویدیو باید با بارگذاری صفحه، بارگذاری شوند یا خیر
readyState حالت آمادهٔ کنونی از صدا/ویدیو را بازگشت می‌دهد
seekable یک شی TimeRanges را بازگشت می‌دهد که نمایانگر بخش‌های مورد جویش (seekable parts) از صدا/ویدیو است
seeking بازگشت می‌دهد که آیا کاربر هم‌اکنون در حال جویش درون صدا/ویدیو است یا خیر
src منبع کنونی عنصر صدا/ویدیو را تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد
startDate یک شی تاریخ را بازگشت می‌دهد که نمایانگر offset زمان کنونی است
textTracks یک شی TextTrackList را بازگشت می‌دهد که نمایانگر trackهای متنی موجود است
videoTracks یک شی VideoTrackList را بازگشت می‌دهد که نمایانگر trackهای ویدیویی موجود است
volume حجم صدای صدا/ویدیو را تنظیم می‌کند یا بازگشت می‌دهد

رویدادهای صدا/ویدیو در اچ‌تی‌ام‌ال

برچسب رویداد
abort وقتی که بارگذاری یک صدا/ویدیو متوقف می‌شود اجرا می‌شود
canplay وقتی که مرورگر می‌تواند شروع به پخش صدا/ویدیو کند اجرا می‌شود
canplaythrough وقتی که مرورگر می‌تواند به پخش صدا/ویدیو بدون توقف برای بافرشدن بپردازد، اجرا می‌شود
durationchange وقتی که طول صدا/ویدیو تغییر می‌کند اجرا می‌شود
emptied وقتی که لیست پخش کنونی خالی باشد اجرا می‌شود
ended وقتی که لیست پخش کنونی به پایان برسد اجرا می‌شود
error وقتی که هنگام بارگذاری صدا/ویدیو پیغام خطایی روی بدهد، اجرا می‌شود
loadeddata وقتی که مرورگر فریم کنونی از صدا/ویدیو را بارگذاری کرده باشد، اجرا می‌شود
loadedmetadata وقتی که مرورگر فراداده‌های صدا/ویدیو را بارگذاری کرده باشد، اجرا می‌شود
loadstart وقتی که مرورگر شروع به جستجو برای صدا/ویدیو می‌کند، اجرا می‌شود
pause وقتی که صدا/ویدیو مکث داده می‌شود، اجرا می‌شود
play وقتی که صدا/ویدیو شروع کرده باشد یا آنکه دیگر در حال مکث نباشد، اجرا می‌شود
playing وقتی اجرا می‌شود که صدا/ویدیو پس از آنکه برای بافرینگ مکث کرده یا متوقف بوده باشد، پخش شود
progress وقتی که مرورگر به دانلود صدا/ویدیو می‌پردازد، اجرا می‌شود
ratechange وقتی که سرعت پخش صدا/ویدیو تغییر کند، اجرا می‌شود
seeked وقتی که کاربر کار حرکت/پرش به نقطه‌ای جدید در صدا/ویدیو را به پایان می‌رساند، اجرا می‌شود
seeking وقتی که کاربر شروع به حرکت/پرش به نقطه‌ای جدید در صدا/ویدیو می‌کند، اجرا می‌شود
stalled موقعی اجرا می‌شود که مرورگر می‌کوشد تا داده‌های رسانه را بگیرد، ولی داده‌ها موجود نیستند
suspend موقعی اجرا می‌شود که مرورگر به شکل تعمدی داده‌های رسانه را نمی‌گیرد
timeupdate وقتی که نقطهٔ پخش کنونی تغییر کند اجرا می‌شود
volumechange وقتی که حجم صدا تغییر کند اجرا می‌شود
waiting وقتی که ویدیو برای نیاز به بافرشدن برای فریم بعدی متوقف می‌شود، اجرا می‌شود

منابع آموزشی