مرجع HTML:تگ‌ها/رمزگذاری URL

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی

https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp

HTML URL Encoding Reference

مرجع رمزگذاری URL HTML

❮ PreviousNext ❯


رمزگذاری URL کاراکترها را به فرمی تبدیل می کند که از طریق اینترنت قابل انتقال است.


URL - Uniform Resource Locator

مرورگرهای وب با استفاده از URL صفحات را از سرورهای وب درخواست می کنند.

آدرس اینترنتی آدرس یک صفحه وب است ، مانند: https://www.motocode.ir.


URL Encoding (Percent Encoding)

رمزگذاری URL (درصد رمزگذاری)

URL ها فقط با استفاده از مجموعه شخصیت های ASCII می توانند از طریق اینترنت ارسال شوند.

از آنجا که URL ها معمولاً حاوی کاراکترهای خارج از مجموعه ASCII هستند ، URL باید به یک فرمت معتبر ASCII تبدیل شود.

رمزگذاری URL جایگزین شخصیتهای ناامن ASCII با "٪" می شود و به دنبال آن دو رقم شش ضلعی قرار می گیرد.

نشانی های اینترنتی نمی توانند حاوی فاصله باشند. رمزگذاری URL معمولاً فضایی را با علامت + (+) یا با٪ 20 جایگزین می کند.


Try It Yourself

اگر روی دکمه "ارسال" در زیر کلیک کنید ، مرورگر URL ورودی را قبل از ارسال به سرور رمزگذاری می کند. یک صفحه در سرور ورودی دریافت شده را نشان می دهد.

ورودی دیگری را امتحان کنید و دوباره روی ارسال کلیک کنید.

مثال


URL Encoding Functions

توابع رمزگذاری URL

در JavaScript ، PHP و ASP توابع وجود دارد که می تواند برای رمزگذاری URL یک رشته استفاده شود.

پی اچ پی تابع rawurlencode () را دارد و ASP عملکرد Server.URLEncode () را دارد.

در JavaScript می توانید از تابع encodeURIComponent () استفاده کنید.

بر روی دکمه "رمزگذاری URL" کلیک کنید تا ببینید چگونه عملکرد JavaScript متن را رمزگذاری می کند.

ote نکته: عملکرد JavaScript فضا را٪ 20 کدگذاری می کند.ASCII Encoding Reference

مرجع رمزگذاری ASCII

مطابق مجموعه کاراکتر مورد استفاده در صفحه ، مرورگر شما ورودی را رمزگذاری می کند.

The default character-set in HTML5 is UTF-8.

مجموعه پیش فرض کاراکتر در HTML5 UTF-8 است.

خاصیت از ویندوز-1252 از UTF-8
space %20 %20
! %21 %21
" %22 %22
# %23 %23
$ %24 %24
% %25 %25
& %26 %26
' %27 %27
( %28 %28
) %29 %29
* %2A %2A
+ %2B %2B
, %2C %2C
- %2D %2D
. %2E %2E
/ %2F %2F
0 %30 %30
1 %31 %31
2 %32 %32
3 %33 %33
4 %34 %34
5 %35 %35
6 %36 %36
7 %37 %37
8 %38 %38
9 %39 %39
: %3A %3A
; %3B %3B
< %3C %3C
= %3D %3D
> %3E %3E
? %3F %3F
@ %40 %40
A %41 %41
B %42 %42
C %43 %43
D %44 %44
E %45 %45
F %46 %46
G %47 %47
H %48 %48
I %49 %49
J %4A %4A
K %4B %4B
L %4C %4C
M %4D %4D
N %4E %4E
O %4F %4F
P %50 %50
Q %51 %51
R %52 %52
S %53 %53
T %54 %54
U %55 %55
V %56 %56
W %57 %57
X %58 %58
Y %59 %59
Z %5A %5A
[ %5B %5B
\ %5C %5C
] %5D %5D
^ %5E %5E
_ %5F %5F
` %60 %60
a %61 %61
b %62 %62
c %63 %63
d %64 %64
e %65 %65
f %66 %66
g %67 %67
h %68 %68
i %69 %69
j %6A %6A
k %6B %6B
l %6C %6C
m %6D %6D
n %6E %6E
o %6F %6F
p %70 %70
q %71 %71
r %72 %72
s %73 %73
t %74 %74
u %75 %75
v %76 %76
w %77 %77
x %78 %78
y %79 %79
z %7A %7A
{ %7B %7B
| %7C %7C
} %7D %7D
~ %7E %7E
%7F %7F
` %80 %E2%82%AC
 %81 %81
%82 %E2%80%9A
ƒ %83 %C6%92
%84 %E2%80%9E
%85 %E2%80%A6
%86 %E2%80%A0
%87 %E2%80%A1
ˆ %88 %CB%86
%89 %E2%80%B0
Š %8A %C5%A0
%8B %E2%80%B9
Π%8C %C5%92
 %8D %C5%8D
Ž %8E %C5%BD
 %8F %8F
 %90 %C2%90
%91 %E2%80%98
%92 %E2%80%99
%93 %E2%80%9C
%94 %E2%80%9D
%95 %E2%80%A2
%96 %E2%80%93
%97 %E2%80%94
˜ %98 %CB%9C
%99 %E2%84
š %9A %C5%A1
%9B %E2%80
œ %9C %C5%93
 %9D %9D
ž %9E %C5%BE
Ÿ %9F %C5%B8
%A0 %C2%A0
¡ %A1 %C2%A1
¢ %A2 %C2%A2
£ %A3 %C2%A3
¤ %A4 %C2%A4
¥ %A5 %C2%A5
¦ %A6 %C2%A6
§ %A7 %C2%A7
¨ %A8 %C2%A8
© %A9 %C2%A9
ª %AA %C2%AA
« %AB %C2%AB
¬ %AC %C2%AC
­ %AD %C2%AD
® %AE %C2%AE
¯ %AF %C2%AF
° %B0 %C2%B0
± %B1 %C2%B1
² %B2 %C2%B2
³ %B3 %C2%B3
´ %B4 %C2%B4
µ %B5 %C2%B5
%B6 %C2%B6
· %B7 %C2%B7
¸ %B8 %C2%B8
¹ %B9 %C2%B9
º %BA %C2%BA
» %BB %C2%BB
¼ %BC %C2%BC
½ %BD %C2%BD
¾ %BE %C2%BE
¿ %BF %C2%BF
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85
Æ %C6 %C3%86
Ç %C7 %C3%87
È %C8 %C3%88
É %C9 %C3%89
Ê %CA %C3%8A
Ë %CB %C3%8B
Ì %CC %C3%8C
Í %CD %C3%8D
Î %CE %C3%8E
Ï %CF %C3%8F
Ð %D0 %C3%90
Ñ %D1 %C3%91
Ò %D2 %C3%92
Ó %D3 %C3%93
Ô %D4 %C3%94
Õ %D5 %C3%95
Ö %D6 %C3%96
× %D7 %C3%97
Ø %D8 %C3%98
Ù %D9 %C3%99
Ú %DA %C3%9A
Û %DB %C3%9B
Ü %DC %C3%9C
Ý %DD %C3%9D
Þ %DE %C3%9E
ß %DF %C3%9F
à %E0 %C3%A0
á %E1 %C3%A1
â %E2 %C3%A2
ã %E3 %C3%A3
ä %E4 %C3%A4
å %E5 %C3%A5
æ %E6 %C3%A6
ç %E7 %C3%A7
è %E8 %C3%A8
é %E9 %C3%A9
ê %EA %C3%AA
ë %EB %C3%AB
ì %EC %C3%AC
í %ED %C3%AD
î %EE %C3%AE
ï %EF %C3%AF
ð %F0 %C3%B0
ñ %F1 %C3%B1
ò %F2 %C3%B2
ó %F3 %C3%B3
ô %F4 %C3%B4
õ %F5 %C3%B5
ö %F6 %C3%B6
÷ %F7 %C3%B7
ø %F8 %C3%B8
ù %F9 %C3%B9
ú %FA %C3%BA
û %FB %C3%BB
ü %FC %C3%BC
ý %FD %C3%BD
þ %FE %C3%BE
ÿ %FF %C3%BF

URL Encoding Reference

مرجع رمزگذاری URL

The ASCII control characters %00-%1F were originally designed to control hardware devices.

شخصیت های کنترل ASCII٪ 00-٪ 1F در ابتدا برای کنترل دستگاه های سخت افزاری طراحی شده بودند.

کاراکترهای کنترل در URL هیچ کاری ندارند.

ASCII Character توضیحات URL-encoding
NUL null character %00
SOH start of header %01
STX start of text %02
ETX end of text %03
EOT end of transmission %04
ENQ enquiry %05
ACK acknowledge %06
BEL bell (ring) %07
BS backspace %08
HT horizontal tab %09
LF line feed %0A
VT vertical tab %0B
FF form feed %0C
CR carriage return %0D
SO shift out %0E
SI shift in %0F
DLE data link escape %10
DC1 device control 1 %11
DC2 device control 2 %12
DC3 device control 3 %13
DC4 device control 4 %14
NAK negative acknowledge %15
SYN synchronize %16
ETB end transmission block %17
CAN cancel %18
EM end of medium %19
SUB substitute %1A
ESC escape %1B
FS file separator %1C
GS group separator %1D
RS record separator %1E
US unit separator %1F


❮ PreviousNext ❯

/////////////////////////////////////////