مرجع عنصر HTML

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی


برچسب های HTML به ترتیب حروف الفبا[۱]

برچسب توضیحات
<comment> توضیحات را تعریف می‌کند
<!DOCTYPE> نوع سند را تعریف می‌کند
<a> پیوند را تعریف می‌کند
<abbr> مخفف اختصاری یا مخفف را تعریف می‌کند
<acronym> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. به جای آن از <abbr> استفاده کنید.

کلمه اختصاری را تعریف می‌کند

<address> اطلاعات تماس را برای نویسنده/صاحب یک سند تعریف می‌کند
<applet> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. به جای آن از <embed> یا <object> استفاده کنید.

اپلت تعبیه شده را تعریف می‌کند

<area> منطقه‌ای را در داخل نقشه تصویر تعریف می‌کند
<article> مقاله‌ای را تعریف می‌کند
<aside> محتوا را جدا از محتوای صفحه تعریف می‌کند
<audio> محتوای صدا را تعریف می‌کند
<b> متن جسورانه (bold) را تعریف می‌کند
<base> URL/هدف اصلی برای کلیه URLهای نسبی در یک سند را مشخص می‌کند
<basefont> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. به جای آن از CSS استفاده کنید

یک رنگ، اندازه و فونت پیش‌فرض برای همه متن‌های یک سند را مشخص می‌کند

<bdi> بخشی از متن را که ممکن است در جهت دیگری با متن دیگر در خارج از آن فرمت شود، جدا می‌کند
<bdo> جهت متن فعلی را نادیده می‌گیرد
<big> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. به جای آن از CSS استفاده کنید

متن بزرگ را تعریف می‌کند

<blockquote> بخشی را تعریف می‌کند که از منبع دیگری نقل شده‌است
<body> بدنه سند را تعریف می‌کند
<br> یک شکست خط را تعریف می‌کند
<button> یک دکمه قابل کلیک را تعریف می‌کند
<canvas> مورد استفاده برای ترسیم گرافیک، در پرواز، از طریق اسکریپت نویسی (معمولاً JavaScript)
<caption> عنوان جدول را تعریف می‌کند
<center> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. به جای آن از CSS استفاده کنید

متن محور وسط را تعریف می‌کند

<cite> عنوان یک اثر را تعریف می‌کند
<code> قطعه‌ای از کد رایانه را تعریف می‌کند
<col> خواص ستون را برای هر ستون در یک عنصر <colgroup> مشخص می‌کند
<colgroup> یک گروه از یک یا چند ستون را در یک جدول برای قالب‌بندی مشخص می‌کند
<data> مطالب داده شده را با ترجمه قابل خواندن با ماشین پیوند می‌دهد
<datalist> لیستی از گزینه‌های از پیش تعریف شده برای کنترل‌های ورودی را مشخص می‌کند
<dd> توضیحات/ارزش یک اصطلاح را در یک لیست توضیحی تعریف می‌کند
<del> متنی که از یک سند حذف شده‌است را تعریف می‌کند
<details> جزئیات دیگری را تعریف می‌کند که کاربر می‌تواند مشاهده یا مخفی کند
<dfn> نمونه تعیین‌کننده یک اصطلاح را نشان می‌دهد
<dialog> یک کادر یا پنجره گفتگو را تعریف می‌کند
<dir> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. در عوض از <ul> استفاده کنید

لیست فهرست را تعریف می‌کند

<div> یک بخش را در یک سند تعریف می‌کند
<dl> لیست توضیحات را تعریف می‌کند
<dt> اصطلاح/نام را در لیست توضیحات تعریف می‌کند
<em> متن تأکید شده را تعریف می‌کند
<embed> یک ظرف را برای یک برنامه خارجی (غیر HTML) تعریف می‌کند
<fieldset> گروه‌بندی فیلدهای وابسته بهم در یک فرم را تعریف می‌کند
<ficaption> عنوان را برای یک عنصر <figure> تعریف می‌کند
<figure> محتوای مربوط به خود را مشخص می‌کند
<font> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. به جای آن از CSS استفاده کنید

قلم، رنگ و اندازه متن را تعیین می‌کند

<footer> پاورقی برای یک سند یا بخش تعریف می‌کند
<form> فرم HTML را برای ورودی کاربر تعریف می‌کند
<frame> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود.

یک پنجره (یک فریم) را در یک قاب تعریف می‌کند

<frameset> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود.

مجموعه‌ای از فریم‌ها را تعریف می‌کند

<h6> تا <h1> عناوین HTML را تعریف می‌کند
<head> اطلاعات مربوط به سند را تعریف می‌کند
<header> عنوان را برای یک سند یا بخش تعریف می‌کند
<hr> گذاشتن یک خط و نشان دادن تغییر موضوع یک مطلب
<html> ریشه یک سند HTML را تعریف می‌کند
<i> بخشی از متن را با صدا یا حالت متناوب (کج) تعریف می‌کند
<iframe> یک فریم درون خطی را تعریف می‌کند
<img> تصویری را تعریف می‌کند
<input> کنترل ورودی را تعریف می‌کند
<ins> متنی را که در یک سند درج شده‌است تعریف می‌کند
<kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می‌کند
<label> یک برچسب برای یک عنصر <input> تعریف می‌کند
<legend> عنوان را برای یک عنصر <fieldset> تعریف می‌کند
<li> یک مورد لیست را تعریف می‌کند
<link> رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می‌کند (بیشتر برای پیوند به شیوه نامه‌ها استفاده می‌شود)
<main> محتوای اصلی یک سند را مشخص می‌کند
<map> نقشه تصویر سمت مشتری را تعریف می‌کند
<mark> متن مشخص شده / برجسته را تعریف می‌کند
<meta> ابرداده را در مورد یک سند HTML تعریف می‌کند
<meter> اندازه‌گیری مقیاس را در یک محدوده شناخته شده (سنج) تعریف می‌کند
<nav> پیوندهای ناوبری را تعریف می‌کند
<noframes> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود.

محتوای متناوب را برای کاربرانی تعریف می‌کند که از قاب پشتیبانی نمی‌کنند

<noscript> محتوای متناوب را برای کاربرانی تعریف می‌کند که از اسکریپت‌های سمت مشتری پشتیبانی نمی‌کنند
<object> یک object تعبیه شده را تعریف می‌کند
<ol> لیست مرتب شده را تعریف می‌کند
<optgroup> گروهی از گزینه‌های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می‌کند
<option> گزینه‌ای را در یک لیست کشویی تعریف می‌کند
<output> نتیجه یک محاسبه را تعریف می‌کند
<p> پاراگراف را تعریف می‌کند
<param> پارامتری را برای یک شیء تعریف می‌کند
<picture> یک کانتینر برای منابع تصویری متعدد تعریف می‌کند
<pre> متن پیش‌فرض را تعریف می‌کند
<progress> پیشرفت یک کار را نشان می‌دهد
<q> یک نقل‌قول کوتاه را تعریف می‌کند
<rp> آنچه را در مرورگرهایی که حاشیه نویسی ruby را پشتیبانی نمی‌کنند نشان می‌دهد
<rt> توضیح/تلفظ شخصیت‌ها را تعریف می‌کند (برای تایپوگرافی شرق آسیا)
<ruby> حاشیه نویسی ruby را تعریف می‌کند (برای تایپوگرافی شرق آسیا)
<s> متن را تعریف می‌کند که دیگر صحیح نیست
<samp> خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می‌کند
<script> یک اسکریپت سمت مشتری را تعریف می‌کند
<section> یک بخش را در یک سند تعریف می‌کند
<select> لیست کشویی را تعریف می‌کند
<small> متن کوچکتر را تعریف می‌کند
<source> منابع چند رسانه‌ای را برای عناصر رسانه تعریف می‌کند (<video> و <audio>)
<span> یک بخش را در یک سند تعریف می‌کند
<strike> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود، در عوض از <del> یا <s> استفاده کنید.

متن دستیابی را تعریف می‌کند

<strong> متن مهم را تعریف می‌کند
<style> اطلاعات سبک (style) را برای یک سند تعریف می‌کند
<sub> متن اشتراک را تعریف می‌کند
<summary> عنوان قابل مشاهده را برای یک عنصر <details> تعریف می‌کند
<sup> متن نوشتاری را تعریف می‌کند
<svg> ظرفی را برای گرافیک SVG تعریف می‌کند
<table> جدول را تعریف می‌کند
<tbody> محتوای بدنه را در یک جدول قرار دهید
<td> یک سلول را در یک جدول تعریف می‌کند
<template> یک الگوی را تعریف می‌کند
<textarea> کنترل ورودی چند خطی (منطقه متن) را تعریف می‌کند
<tfoot> محتوای پاورقی را در یک جدول قرار می‌دهد
<th> یک سلول هدر را در یک جدول تعریف می‌کند
<thead> محتوای عنوان را در یک جدول قرار می‌دهد
<time> تاریخ/زمان را تعریف می‌کند
<title> عنوانی را برای سند تعریف می‌کند
<tr> یک ردیف را در یک جدول تعریف می‌کند
<track> آهنگ‌های متنی را برای عناصر رسانه تعریف می‌کند (<video> و <audio>)
<tt> در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. به جای آن از CSS استفاده کنید

متن teletype را تعریف می‌کند

<u> متنی را تعریف می‌کند که از نظر سبک (style) باید متفاوت از متن عادی باشد
<ul> یک لیست نامرتب تعریف می‌کند
<var> متغیر را تعریف می‌کند
<video> یک فیلم یا ویدئو تعریف می‌کند
<wbr> یک وقفه در خط را تعریف می‌کند

منابع آموزشی